TUTANAKLARDAN- III « Elazığ Haber | Elazığ Fırat Gazetesi

tempobet giriş tempobet

Pendik escort

istanbul escort

kurtköy escort

TUTANAKLARDAN- III

Bu haber 24 Ağustos 2020 - 8:22 'de eklendi.

MALATYA VEKİLİ SÖZ ALIYOR FETHİYE HEKİMHAN’A 2 SAAT UZAKLIKTA, AMA 18 SAAT UZAKLIKTA OLDUĞU KEBAN’A BAĞLI

LÜTFİ B. (Malatya) – Beyefendiler, Fethiye köyüne gitmiş olanlar pekiyi bilirler ki, Kırkgöz köprüsünü geçtikten iki saat sonra Fethiye’ye geliniyor. Malatya’dan dört saat uzaklığı olduğu halde on sekiz saat olan Keban’a bağlanmıştır. Bu teşkilat (örgüt), yanlış yönetimden ileri gelen bir bağlantıdır. Biz şimdi bunu düzeltiyoruz, kim karşı çıkıyorsa ortaya çıksın. Malatya’ya dört saat uzaklıkta olan köyler tamamen Keban’a bağlıdır ki, on sekiz saat uzaklıktadır. Bu bölge halkının en ufak bir sorun için on sekiz saatlik bir uzaklık gidip gelmelerini uygun görmek vallahi cinayettir. Başka bir şey değildir. Bunlar her türlü hukuku kolaylaştırmak için ilçe merkezlerine başvuracaklar. Yeni ilçe merkezi olan sekiz saat diğer taraftaki dört saattir. Dört saati bırakıp ta on sekiz saat uzaklığa bağlarsanız günah işlemiş olursunuz. Halka kıymış olursunuz. Bu açıdan başvuru da yapılmıştır ve zaten il komisyonunun, genel kurulun bu yönde düşüncesi alınmıştır. Dosya içerisinde onları da saptamışlardır efendim. (Görüşme yeterli sesleri)

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) – BAŞKAN Beyefendi il komisyonu ve genel kurulun kararı var efendim, sorulmuştur bu.

BAŞKAN – Efendim, izin verin, komisyon diyor ki, buna dair genel kurulun kararı vardır, o halde sorun kalmamıştır. Bakanlar Kurul bunu yapmıştır diyor.

RASİM B. (Elazığ) – Efendim Genel Kurulun tutanağı vardır, ancak Arguvan’ın ilçe yapılmasına ve ona bağlanmasına aittir. Yoksa Hekimhan bucağının ilçe yapılmasına ait değildir.

BAŞKAN – Şimdi efendim, görüşmeyi yeterli görüyor musunuz? (Yeterli sesleri) Yeterli görenler lütfen ellerini kaldırsın. Görüşme yeterli görüldü.

Rasim Bey (Elazığ)- Hekimhan bucağının ilçeye dönüştürülmesi hakkındaki Kanunun ikinci maddesinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı bazı köyleri de Hekimhan ilçesine bağlanmak istenildiğinden ve aslında bu konu Yerel Yönetim Kanunu gereğince Malatya ve Elazığ genel meclislerine ait bulunduğundan ikinci maddenin geri çekilmesini öneririm. (Riyaseti Celileye Hekimhan nahiyesinin kazaya tahvili hakkındaki Kanunun ikinci maddesinde Elâziz vilâyetinin Keban kazasına merbut bâzı kariyeleri de Hekimhan kazasına ilhak edilmek istenildiğinden ve halbuki bu mesele İdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanunu mucibince Malatya ve Elâziz Meclisi umumilerine ait bulunduğundan ikinci maddenin tayyını teklif ederim. 18 Haziran 1337/ Elâziz Mebusu  Rasim) BAŞKAN- Bu önergeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. İkinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir.

MADDE 3. – Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren işbu kanunun yürütme hükümlerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN – Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim.

Genel Kurulun isimleri ataması ile oylarınıza sunuyorum. Lütfen oylarınızı kullanınız. Beyler sayımdan sonra, efendim yeter sayı olmadığı görüldü. (157) kişi ancak oy vermiş. Gelecek birleşmede tekrar oya koyacağız. Pazartesi günü saat ikide içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum.

Ardından, Hekimhan’ın ilçe olması için ikinci oylama yapılmış ve yasa 41 redde karşı 161 oy ile kabul edilmiş, Elazığ’a bağlı birçok köy Malatya Hekimhan ilçesine bağlanmıştır.

Reis -İkinci Reisvekili Faik Beyefendi -Efendim bir takrir vardır. Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, yoklama icra edilmesine dair, okunacak : “Riyaseti Celileye / Mevcut bulunmıyan âzayi kiramdan kıstelyevm icra edileceğine dair tebligat ifasından sonra, yoklama ve tâyini esami ile rey usulünün tatbikini teklif eylerim.(İmza/ Malatya Mebusu/ Lütfi”

Reis -İkinci Reisvekili Faik Beyefendi- Divanı Riyasete havale ediyoruz. On beş dakika teneffüs edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. Reis -İkinci Reisvekili Faik Beyefendi-  Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi küşadediyorum. Hekimhan kazası namiyle bir kaza teşkili hakkındaki kanıma verilen ara neticesini arz ediyorum: Reye 202 zat iştirak etmiş, 161 kişi kabul, 41 kişi ret reyi vermiş, Binaenaleyh kanun 41 redde karşı 161 rey ile kabul edilmiştir.

(Kabul edenlerin isimleri) Dr. Eşref B. (Adana), Ali Rıza Ef. (Amasya), Hasan Tahsin B. (Antalya), Şemseddin Ef. (Ankara), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Esad Ef. (Aydın), Tahsin B. (Aydın), Dr. Mazhar B. (Aydın), Emin B. (Aydın), Şeref B. (Edirne), Hafız Abdullah Ef. (İzmir), Hamdi Namık B. (İzmit), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Sırrı B. (İzmit), Tevfik B. (Erzincan), Seyit Hüseyin B. (Erzincan), İsmail B. (Erzurum), Durak B. (Erzurum), Asım B. (Erzurum), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Necati B. (Erzurum), Hamdi B. (Ertuğrul), Halil B. (Ertuğrul), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Mahmut B. (Ergani), Nüzhet B. (Ergani), Mamut Esat B. (İzmir), Yunus Nadi B. (İzmir), Mehmet Nadir B. (Isparta), Ahmet Mazhar B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Ferit B. (İstanbul), Adnan B. (İstanbul), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), Hüsrev B. (Eskişehir), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Hacı Fevzi B. (Elazığ-Keban), Rasim B. (Elazığ), Naci B. (Elazığ), Muhittin B. (Elazığ), Ali Saip B. (Urfa), Bozan B. (Urfa), Naim Ef. (İçel), Edip Ef. (Batum), Hacı Ahmet B. (Bayazıt), Süleyman Sudi B. (Bayazıt), Atıf B. (Bayazıt), Arif B. (Bitlis), Resul B. (Bitlis), Sadullah B. (Bitlis), Operatör Emin B. (Bursa), Necati B. (Bursa), Mehmet Akif B. (Burdur), Ali Ulvi B. (Burdur), Veli B. (Burdur), Dr. Fuat B. (Bolu), Abdullah Ef. (Bolu), Nuri B. (Bolu), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Mehmet B. (Biga), Hamdi B. (Tokat), Rıfat B. (Tokat), İzzet B. (Tokat), Mustafa Vasfi B. (Tokat), Süleyman B. (Canik), Şükrü B. (Canik), Nafiz B. (Canik), Emin B. (Canik), Tahsin B. (Cebelibereket), Dursun B. (Çorum), Fuat B. (Çorum), Haşim B. (Çorum), İsmet B. (Çorum), Mazhar Müfit B. (Hakkari), Ramiz B. (Dersim), Mustafa B. (Dersim), Mustafa Ağa (Dersim), Hüseyin Hayri B. (Dersim), Hasan Ef. (Denizli), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Hacı Şükrü B. (Diyarbakır), Kadri B. (Diyarbakır), Hacı Nuri B. (Siirt), Salih Ef. (Siirt), Kadri Ef. (Siirt), Necmettin B. (Siirt), Halil Hulki Ef. (Siirt), Rıza Vamık B. (Sinop), Şevket B. (Sinop), Abdullah Ef. (Sinop), Rıza Nur B. (Sinop), Emir Paşa (Sivas), Ziya B. (Sivas), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Mehmet Sırrı B. (Siverek), Sıdkı Ef. (Siverek), Refik Şevket B. (Saruhan), Avni B. (Saruhan), Mustafa Necati B. (Saruhan), İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Mahmut Celal B. (Saruhan), Hüsrev B. (Trabzon), Ali Şükrü B. (Trabzon), Celal B. (Trabzon), Hafız Şahin Ef. (Gaziantep), Ragıb B. (Gaziantep), Abdurrahman Lami Ef. (Gaziantep), Mehmet Vehbi B. (Karesi), Ali Süruri Ef. (Karhisarı Şarki), Ömer Lütfi B. (Karahisarı Sahip), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), Dr. Suat B. (Kastamonu), Hüseyin B. (Kozan), Dr. Fikret B. (Kozan), Sadık B. (Kırşehir), Yahya Galip B. (Kırşehir), Rıza B. (Kırşehir), Sabit B. (Kayseri), Alim Ef. (Kayseri), Hamdi B. (Genç), Ali Haydar B. (Genç), Celal B. (Genç), Neşet B. (Kangırı), Behçet B. (Kangırı), Tevfik Ef. (Kangırı), Besim Atalay B. (Kütahya), Cemal B. (Kütahya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Ragıb B. (Kütahya), İbrahim B. (Mardin), Esad B. (Mardin), Derviş B. (Mardin), Necib B. (Mardin), Mithat B. (Mardin), Salahattin B. (Mersin), Muhtar B. (Mersin), Arslan B. (Maraş), Refet Ef. (Maraş), Rüştü B. (Maraş), Ahmet Nuri Ef. (Batum), Şevket B. (Beyazıt), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Hamid B. (Biga), Hakkı Sami B. (Sinop), Hamdi B. (Trabzon), Abdülgafur Ef. (Karesi), Hasan Basri B. (Karesi), İbrahim B. (Karesi), Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Hulusi Ef. (Kastamonu), Sabri B. (Kastamonu), Besim B. (Kastamonu), Dr. Mustafa B. (Kozan), Refik B. (Konya), Musa Kazım Ef. (Konya), Rifat B. (Kayseri), Hacı Mustafa B. (Gümüşhane), Said B. (Kangırı), Ziya B. (Kangırı), Esat B. (Lazistan), Dr. Abidin B. (Lazistan), Hasib B. (Maraş), Abdülgani B. (Muş), Süleyman Sırrı B. (Yozgat), Tahsin B. (Maraş), Reşit Ağa (Malatya), Lütfi B. (Malatya), Kasım B. (Muş), Mahmut Said B. (Muş), Osman Kadri B. (Muş), Hakkı Paşa (Niğde), Vehbi B. (Niğde), Ata B. (Niğde), Hakkı B. (Van), Tevfik B. (Van), Ahmet B. (Yozgat), Feyyaz Ali B. (Yozgat), Rıza B. (Yozgat), Bahri B. (Yozgat).

(Kabul etmeyenlerin isimleri) Zamir B. (Adana), Mehmet Ragıb B. (Amasya), Halil İbrahim B. (Antalya), Mustafa B. (Antalya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Şakir B. (Ankara), Hacı Atıf B. (Ankara), Faik B. (Edirne), Nusret Ef. (Erzurum), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Hüseyin Hüsnü Ef. (Isparta), Emin B. (Eskişehir), Halil İbrahim B. (Eskişehir), Sami B. (İçel), Haydar B. (İçel).

 

Cem Bayındır
Cem Bayındırbayindircem@gmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.