T.C.

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN

İ L A N

TAŞINMAZ MAL SATIŞI:

1-     İdarenin;

a)     Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ

b)     Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796

2-     Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.

3-     İhale, 2886 sayılı DİK.’ in 45. maddesi gereğince  “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

4-     İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 23.05.2023 tarih ve saat 10:00 da İl Encümenince yapılacaktır.

5-     İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir. Satışı düşünülen taşınmazların bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir.

6-     İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

a)     İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına dair dekont veya banka teminat mektubunu,

b)     Dosya Bedeli yatırıldığına dair makbuzu,

c)     Noter tasdikli imzasirküsünü,

d)     Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,

e)     Tebligat için adres beyan belgesini varsa irtibat telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

f)      Yasal Yerleşim yerini gösterir Belgeyi

g)     Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza sirkülerini,

h)     Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini,

i)      İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

j)      İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini İhale tarihi ve saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

7-     Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8-     Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

9-     İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar  Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

SIRA NO

BLOK

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

BULUNDUĞU KAT

TİPİ

NET ALAN (m²)

BRÜT ALAN (m²)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

DOSYA BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

B

B01

Zemin Kat

3+1

122

167

2.750.000,00

165.000,00

1.000,00

23.5.2023

10:00

2

B

B06

1. Normal Kat

3+1

122

167

2.850.000,00

171.000,00

1.000,00

23.5.2023

10:15

3

A

A04

1. Normal Kat

4+1

150

205

3.250.000,00

195.000,00

1.000,00

23.5.2023

10:30

4

C

C12

2. Normal Kat

4+1

150

206

3.350.000,00

201.000,00

1.000,00

23.5.2023

10:45

5

B

B15

4. Normal Kat

4+1

150

206

3.550.000,00

213.000,00

1.000,00

23.5.2023

11:00

6

A

A05

1. Normal Kat

4+1

150

205

3.250.000,00

195.000,00

1.000,00

23.5.2023

11:15

7

A

A22

5. Normal Kat

4+1

150

206

3.650.000,00

219.000,00

1.000,00

23.5.2023

11:30

8

C

C25

6. Normal Kat

4+1

150

206

3.750.000,00

225.000,00

1.000,00

23.5.2023

11:45

9

B

B34

8. Normal Kat

4+1

150

206

3.950.000,00

237.000,00

1.000,00

23.5.2023

12:00

10

C

C41

10. Normal Kat

4+1

150

206

4.150.000,00

249.000,00

1.000,00

23.5.2023

12:15

İlan olunur.

                                                                                                                                                           Ali ŞİŞ

                                                                                                                                                       Genel Sekreter

#ilangovtr Basın No: ILNO1821709