T.C.
KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2015/352 Esas
Davacı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Dahili Davalı Tarkan Özdemir aleyhine açılanElatmanın Önlenmesi (Yıkım ve Ecrimisil) davasında mahkememizce Dahili Davalı Tarkan Özdemir'in adresi tespit olunamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Davacı 08/12/2015 tarihli dava dilekçesinde özetle; Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Alayağmur Köyünde bulunan tapuda 93 parselde kayıtlı taşınmaza davalılarca yapılan müdahalenin meni ve 93 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılmış olan yapıların kal'ine ve ayrıca Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Alayağmur Köyünde bulunan tapuda 93 parselde kayıtlı taşınmazı haksız ve kötü niyetli olarak işgal ederek müvekkil idarenin mülkiyet hakkından faydalanmasına engel olduklarından her bir davalıdan 621 TL olmak üzere toplam 14904 TL ecrimisilin, taşınmaz tespit tutanağının düzenlendiği 17.09.2015 tarihinden itibaren 6183 sayılı yasadan kaynaklı faiziyle birlikte davahlardan alınarak davacıya verilmesini ve yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Alayağmur mah/köy, cilt 12, 5 hanede kayıtlı 10/10/1978 doğumluDahili Davalı Tarkan Özdemir'e 18/01/2024 tarihli duruşma günüİşbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarı ile HMK 122. Madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde DAVAYI İNKAR ETMİŞ KABUL EDİLECEĞİNİN TESPİTİNE, ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 24/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN01927842