1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

www.elazigfirat.com’dan bir araştırma haber daha. Elazığ tarihi boyunca Harput ve Elazığ’da toplam 17 Müftü görev yaptı. İlk Müftü 1894’te Harput’a atanan Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi’dir.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri
1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri
+14
Haber albümü için resme tıklayın

Müderris medresede ders veren demektir. Bugünkü üniversite profesörleri ile mu­kayese olunabilir. En yüksek dereceli medreseden mezun olan talebeler, önce bir müderrisin ya­nında mu’id (yardımcı, asistan) olarak görev yaparlar; müderrisin dersini tekrar ederler ve talebelerin disiplini ile meşgul olurlardı. Daha sonra icazetnâme alarak medreseyi bitiren müderris adayları, adını ruznâme'ye kaydettirirler ve nevbet de­nilen sıraya girerlerdi. Bir yerin müderrisliği boşaldığı zaman kayıt sırasına göre atama yapılırdı. İlk önce en düşük dereceli medreselere tayin edilirlerdi. Aynı ka­dılarda olduğu gibi, belli bir süre görev yaptıktan sonra azl edilirler ve tekrar gö­rev almak için sıraya girerlerdi. Buna mülâzemet (bekleme) dönemi denirdi. Za­manla çalışmalarında başarılı olan müderrisler, yüksek dereceli medreselere tayin olunurlardı. İlmiye sınıfı mensupları arasında yan geçiş söz konusu idi. Yani kadılıktan mü­derrisliğe, ya da müderrislikten kadılığa veya müftülüğe geçilebilirdi. 

İşe bu bağlamdı Elazığ’ın ilk müftüsü ünvanına sahip olan ismi Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi’dir. Günümüze kadar Elazığ vilayetinde 17 müftü görev yapmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ya da kısa adıyla Diyanet,

3 Mart 1924 tarihinde  Atatürk’ün emriyle kuruldu

 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ya da kısa adıyla Diyanet, 3 Mart 1924 tarihinde  Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin yerine kurulan, İslâm dininin inançlarıibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur.  Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.  9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Anayasanın 136. maddesinde, " Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." hükmü yer almaktadır.

Fırat’tan Dev Araştırma

www.elazigfirat.com’dan bir araştırma haber daha. Elazığ tarihi boyunca  Harput ve Elazığ’da toplam 17 Müftü görev yaptı. İlk Müftü 1894’te Harput’a atanan Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi’dir.

ELAZIĞ’DA GÖREV YAPAN MÜFTÜLER

Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi

Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi 1894’te Harput Müftülüğüne tayin edilen ilk müftüdür.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi Kimdir

Mehmet Nuri Efendi 1853 yılında Harput`ta doğmuştur. Tahsil çağına gelip, ilköğrenimini tamamladıktan sonra, İbrahim Paşa Medresesinde tahsiline devam etti. Tahsil hayatını tamamladıktan sonra devlet işlerinde vazifeye başladı.
Mehmed Nuri Efendi 1894 (H.1312) senesinde büyük bir veli olan babasından icazet aldıktan sonra onun yerine ders vermeye başladı. Bir süre sonra Harput müftülüğüne tayin edildi. Meşrutiyetin ilânından sonra iki dönem Harput-Elaziz mebusu oldu.
Mehmed Nuri Efendi, sözü sohbeti yerinde rey ve fikirlerinden daima istifade edilir, mert, dürüst, vefakar, hak ve hukuka son derece uyan, bu hususta titizlik gösteren bir zât idi. Devrin olayları hakkında fikirlerini söylemekten hiç çekinmezdi. Bölge halkı ve aşiret reisleri üzerinde büyük nüfuz sâhibiydi. Bunlar arasında sık sık meydana gelen ihtilâfları kısa zamanda halleder, verdiği âdilâne hükümler taraflarca memnunlukla kabul edilirdi. 1913 (H.1329)`da hac farizasını yerine getirmek için Hicaz`a gitti.
Şeyh Saîd isyanı sırasında Mehmed Nuri Efendi İzmit`te mecburi ikamete tâbi tutuldu. Bu sırada çok eziyet ve sıkıntı çekti. Uzun süre sonra serbest bırakıldı. Harput`a döndükten bir süre sonra 1938 (H.1354)`de vefat etti. Harput Metriste ki aile mezarlığına defnedildi.

Müftü Faik Efend

Müftü Faik Efendi 1903 yılında Elazığ Müftülüğüne atandı.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Müftü Faik Efendi Kimdir?

1857 yılında Harput`ta doğmuştur. Tellalzade Müftü Hacı Mehmet Efendi’nin oğludur. Önce Süleyman Paşa Medresesi`nde, daha sonra Kurşunlu Cami Medresesi`nde tahsilini tamamladı. Ayrıca Karaçorlu Hacı Mehmet Efendi`den de dersler alarak ilmini geliştirdi. Babasının ölümü üzerine 1903 yılında Elazığ Müftülüğü görevine getirildi. Faik Efendi zengin bir aileye mensuptur. 1907 tarihinde Mamuratül-Aziz Vilayeti Evkaf Komisyon Reisliği`ne ve mahkeme azalığına, daha sonra da Malatya Sultansuyu Çiftliği Müdürlüğü`ne atanır. Daha sonra Harput`ta Darülhilafe açılınca bu okulun mantık, hadis ve edebiyat hocalığına gelir. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir şekilde divan şiirleri yazmıştır. 1928 yılında vefat ederek, Harput Akyol Mezarlığı`na defnedilir

Muhammed Kemaleddin Efendi

Muhammed Kemaleddin Efendi 1904’te Elazığ Müftülüğüne atandı. 16.08.1927’ Tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Muhammed Kemaleddin Efendi kimdir?

1866 senesinde Harput’ta doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Kemaliye Medresesi’ne devam etti. Babasından Arapça ve Farsça okudu. İstanbul Darul Hilafe Medresesinden mezun oldu. Vekaleten müderrislik yaptı. Elazığ Askeri Rüştiyesinde öğretmenlik, İstinaf Mahkemesi azalığı yaptı. 1904 yılında Elazığ Müftülüğüne atandı. Kuvay-ı Milliyeci olduğu dönemin Elazığ Valisine ve Damad Ferit Paşa Hükümetine şikayet edildi. 16.08.1927 tarihine kadar Elazığ Müftülüğü görevini yürüttü. Şark İstiklâl Mahkemesine şikayet edildi ancak suçlu bulunmadı fakat Örfi İdare tarafından müftülükten alınması uygun olduğu kararı verildiğinden Milli Eğitim Bakanlığınca Elazığ İmam-Hatip Mektebi Edebiyat öğretmenliğine tayin edildi

Mustafa Kemal Efendi

Mustafa Kemal Efendi 22.08.1927–01.09.1937 Tarihleri arasında Elazığ Müftülüğü görevinde bulundu.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Mustafa Kemal Efendi kimdir?

1881 yılında Harput`ta doğdu. İlk tahsilini Harput`ta babası İbrahim Hulusi Efendi`den yaptı. Sonra İstanbul`a giderek tahsilini devam ettirdi. Hattat icazeti aldı. Tekrar Harput`a dönerek Hacı Abdülhamit Efendi`den ders almaya devam etti.

Uzun yıllar Mahkeme-i Şeriye katip ve baş katipliklerinde, Hukuk Mahkemesi azalığında, Harput Darülhilafesinde Farisi muallimliğinde bulundu. 22.08.1927 tarihinde Elazığ Müftülüğüne atandı. 01.09.1937 tarihinde bu görevi sürdürürken vefat etti.

Hasan Remzi Kızılelma

Hasan Remzi Kızılelma 08.03.1938–16.08.1943 Tarihleri arasında Elazığ Müftülüğü yaptı. 

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Hasan Remzi Kızılelma kimdir?

1865 yılında Denizli Çal`da doğdu. İstanbul Beyazıt dersiamlarından Topkapılızade Hacı Ahmet Efendi`den icazetname aldı.

İlk göreve, 30.09.1909 tarihinde Çal`da öğretmen olarak başladı. Daha sonra Söke`ye öğretmen olarak atandı. 11.04.1934 tarihinde Diyarbakır Çermik, 02.08.1935 tarihinde Sındırgı ilçe müftülüklerine, 28.02.1938 tarihinde Muş il müftülüğüne, 08.03.1938 tarihinde Elazığ il müftülüğüne atandı. 16.08.1943 tarihinde bu görevinden emekliye sevk edildi.

Salih Atalay

Salih Atalay 31.05.1944-29.03.1949 Tarihleri arsında Elazığ müftülüğü görevinde bulundu.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Salih Atalay kimdir?

Siirt 1823 doğumludur. Arapça ve dinî ilimleri tahsil ederek icazetname aldı. Tahsili Milli Eğitim Bakanlığınca yükseköğrenime denk sayıldı.

İlk göreve, 19.10.1909 tarihinde Siirt Mahkemesi zabıt katibi olarak başladı. 13.07.11920 tarihinde Siirt milletvekilliğine seçildi. 28.03.1936 tarihinde Tunceli müftülüğüne, 31.05.1944 tarihinde de Elazığ müftülüğüne atandı. 29.03.1949 tarihinde bu görevde iken emekliye ayrıldı.

Hüseyin Erkenci

Hüseyin Erkenci 20.06.1949-08.06.1960 Tarihleri arasında Elazığ Müftülüğü yaptı.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Hüseyin Erkenci Kimdir?

1883 yılında Harput`ta doğdu. Fatih Dersiamı Bursalı Salih Efendi`den icazet aldı. Medrese-i Mütehassisine girip Kelam ve Hikmet Şubesi`nden mezun oldu. Ruus imtihanını başararak 1931`de Fatih Medresesinde dersiamlık görevine başladı. Sahn Medresesi`nde Arabî müderrisliği yaptı.
1923`de Harput Darülhilafe müderrisliğine, 1924`de İmam-Hatip Mektebi muallimliğine, 1927`de Arapkir Ulum-i Arabi’ye muallimliğine atandı. 1931`de bu görevinden istifa etti. 1937`de Hakkari Müftülüğüne, 1944`de Sivrice Müftülüğüne, 20.06.1949 tarihinde de Elazığ Müftülüğüne tayin edildi. 08.06.1960 tarihinde emekli oldu. 1964 yılında vefat etti.

Ömer Bilginoğlu

Ömer Bilginoğlu 11.01.1961-16.10.1981 Tarihleri arasında Elazığ müftülüğü yaptı.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Ömer Bilginoğlu kimdir?

1904 yılında Elazığ`da doğdu. 8 yaşında hıfzını ikmal etti. Mekteb-i Numuneyi bitirdi. Harput Darülhilafe Medresesi Sahn Bölümü`nden mezun oldu.
Medreseye devam ederken Elazığ Merkez İzzetpaşa Camii`nde hatiplik yaptı. 1944`de Elazığ vaizliğine atandı. 1950 - 1961 yılları arasında gezici vaiz olarak görev yaptı. 11.10.1961 tarihinde Elazığ Müftülüğüne tayin edildi. Bu görevi, vefat ettiği 16.10.1981 tarihine kadar yürüttü.

Selahattin Karahocagil

Selahattin Karahocagil 07.12.1987-14.05.1990 Tarihleri arasında Elazığ Müftülüğü yaptı.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Selahattin Karahocagil kimdir?

1932 yılında Oltu`da doğdu. 1948`de Olur İlçesinde İlkokulu bitirdi. Dışarıdan imtihanlara girerek 1963`de ortaokuldan, 1975`de Liseden, 1981`de de Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu.
İlk olarak Şenkaya Bardız (Gaziler) Nahiyesi İmam-Hatibi olarak 01/09/1957 yılında göreve başladı.30/09/1958`de Olur Müftülüğüne, 09/09/1960`da Oltu Müftülüğüne, 16/10/1977`de Aşkale Müftülüğüne, 25/08/1982`de Rize Müftülüğüne, 07/12/1987`de Elazığ Müftülüğüne tayin edildi. 09/05/1990`da Nurnberg Başkonsolosluğu`na Din Hizmetleri Ateşesi olarak atandı.
Evli ve 5 çocuk babası olup Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Halil Bilginoğlu

Halil Bilginoğlu Ömer Bilginoğlu`nun vefatıyla 16.10.1981-07.12.1987 ve 14.05.1990-14.07.1993 tarihleri arasında iki dönem Elazığ Müftülüğü görevini vekaleten yürüttü.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Halil Bilginoğlu Kimdir?

1928 yılında Elazığ`da doğdu. İlk ve orta tahsilini Elazığ`da yaptı. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatı Bölümü`nden mezun olarak tamamladı. Ayrıca aynı Fakültede Eski Türk Dili Edebiyatı ile Fransızca sertifikası ve pedagojik formasyon belgesi aldı. İlkokul çağında babası Ömer Bilginoğlu`ndan ve dönemin Kuran hocalarından tevcit ve meharic-i huruf dersleri aldı.
27.09.1955 tarihinde Elazığ merkez vaizi olarak göreve başladı. Bilahare bölge vaizliğine atandı. 28.03.1979-16.10.1981 tarihleri arasında Elazığ müftü yardımcılığı, Ömer Bilginoğlu`nun vefatıyla 16.10.1981-07.12.1987 ve 14.05.1990-14.07.1993 tarihleri arasında iki dönem Elazığ Müftülüğü görevini vekaleten yürüttü. 14.07.1993 tarihinde emekli oldu.
Bilginoğlu,  16.07.2003 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Fikret Karaman

Prof. Dr. Fikret Karaman 01.09.1993-24.07.2002 Tarihleri arasında Elazığ Müftülüğü yaptı.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Prof. Dr. Fikret Karaman kimdir?

Elazığ-Baskil İlçesinde 1954 yılında doğdu. İlköğrenimini kendi ilçesinde, İmam-Hatip Lisesini ise Malatya ve Kahramanmaraş`ta bitirdi. 1972 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsüne kaydoldu. 1976 yılında aynı okuldan mezun oldu.

İlk göreve 1976 yılında İstanbul Müftü Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Hekimhan, Safranbolu ve Akçakoca ilçelerinde Müftülük yaptı. 1988 yılında Erzincan İl Müftülüğüne, 1993 yılında ise Elazığ İl Müftülüğüne naklen atandı. Böylece 12 yıl İlçe Müftülüğü ve 14 yıl İl Müftülüğü olmak üzere toplam 26 yıl yöneticiliği bulunmaktadır. Ağustos 2001-Mart 2002 tarihleri arasında T.C. Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevini tedvirle yürüttü. 24/07/2002-30/07/2003 tarihleri arasında T.C. Paris Büyükelçiliği nezdindeki Din Hizmetleri Müşavirliği görevini yaptı. 31/07/2003 tarihinde ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Evli, üç çocuk babası olup Arapça ve Fransızca bilmektedir.
Ayrıca Doç. Dr. Fikret KARAMAN bu hizmet süresi içerisinde Üniversite çevreleriyle işbirliği yaparak Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Master, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ise Doktora programını tamamlayarak 1994 yılında doktora unvanını aldı. Daha sonra yaptığı ilmi çalışmalarıyla birlikte Doçentlik sınavı için YÖK`e müracaat etti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde girdiği sınavı başararak 1997 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2013 yılında Profesör unvanını aldı.

Nimetullah Erdoğmuş

Nimetullah Erdoğmuş  31.10.2002-07.03.2005 Tarihleri arsında Elazığ Müftülüğü yaptı. 25 ve 26. Dönemde Diyarbakır Milletvekili, 27. Dönemde ise Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu Üyesi oldu. HDP Parti Meclisi Üyesidir.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Nimetullah Erdoğmuş kimdir?

01.01.1960 tarihinde Bingöl Genç`te doğdu. İlkokul öğrenimini Bingöl Genç`te, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır`da tamamladıktan sonra, üniversite tahsilini Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi`nde 1982 yılında tamamladı.

İlk göreve, 26.07.1978 tarihinde Dicle Müftülüğünde imam-hatip olarak başladı. 1983-1987 tarihleri arasında Diyarbakır Müftülüğünde imam-hatip olarak görev yaptıktan sonra bilgi ve görgü eğitimi amacıyla 1987-1989 yılları arasında Mısır`da bulundu. 1989-1991 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında memur olarak görev yaptı. 17.01.1991`de Elazığ Maden, 24.03.1997`de de Baskil ilçe müftülüğüne atandı. 31.10.2002 tarihinde Elazığ il müftülüğüne tayin edildi. 22.03.2005 tarihinde Kilis Müftülüğüne tayin oldu. Erdoğmuş,  Elâzığ, Kilis ve Diyarbakır'da İl Müftülüğü yaptı. 25 ve 26. Dönemde Diyarbakır Milletvekili, 27. Dönemde ise Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu Üyesi oldu. HDP Parti Meclisi Üyesidir.

Ömer Kocaoğul

Ömer Kocaoğul 07.03.2005 - 13.06.2011 Tarihleri arasında Elazığ müftülüğü görevini sürdürdü.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Ömer Kocaoğul kimdir?

1953 yılında Denizli Tavas Nikfer Kasabası`nda doğdu. İlkokulu kasabasında tamamladıktan sonra, bir müddet Kur`an Kurslarında okudu. 1974 yılında Isparta İmam-Hatip Okulu`nu, 1979 yılında da İzmir Yüksek İslam Enstitüsü`nü bitirdi. Sırasıyla İmam-Hatiplik, İzmir Torbalı müftülük memurluğu, Denizli Kale vaizliği, Hollanda`da din görevliliği yaptı. Yurda dönüşünde 27.09.1986 tarihinde Antalya Gazipaşa, 05.03.1995 tarihinde Antalya Manavgat ilçe müftülüğüne tayin edildi.
07.03.2005 tarihinde atandığı Elazığ il müftülüğü görevini 13/06/2011 tarihinde tamamlayarak bu tarihten itibaren Aydın İl Müftülüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Peyami Güngör

Peyami Güngör 03.07.2011-16.01.2017 tarihleri arasında Elazığ İl Müftülüğü görevinde bulunan.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Peyami Güngör Kimdir?

28.06.1961 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve Lise Eğitimini Erzurum’da tamamladı.1983 yılında Erzurum İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla; 1984-1985 yıllarında Erzurum ili Tortum ilçe Vaizliği, 1986-1991 yıllarında Erzurum ili Olur İlçe Müftülüğü, 1991-1999 yıllarında Erzurum ili Pasinler İlçe Müftülüğü, 2000-2002 yıllarında Erzurum Mehmet Nuri YILMAZ Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2002-2011 yıllarında Bayburt İl Müftülüğü görevlerinde bulundu.
 03.07.2011-16.01.2017 tarihleri arasında Elazığ İl Müftülüğü görevinde bulunan. Peyami Güngör evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yusuf Sarıkaya

Yusuf Sarıkaya 16.01.2017 Tarihinde başladığı Elazığ Müftülüğü görevini, 01.04.2020 tarihinde yaş haddinden emekli olana kadar sürdürdü.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Yusuf Sarıkaya kimdir?

1955 yılında Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Aşağısarıkaya Köyünde doğdu. İlkokulu 1966 yılında köyünde tamamladı. 1976 yılında Çorum İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Konya Müftülüğü emrinde stajyer imam-hatip olarak ilk görevine başladı. Buradan Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Günyayla Köyü Kuran Kursu öğreticiliğine atandı.
1976 yılında Yüksekokul nedeni ile görevinden istifa ederek, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’ne başladı. 1980 yılında okulu ikincilikle bitirdi. Aynı yıl Siirt İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliğine;1985 yılında İstanbul Sarıyer İmam-Hatip Lisesi öğretmenliğine naklen tayin edildi.12 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yine eğitimcilik göreviyle 1991 yılı başında Diyanet teşkilatına döndü.
İstanbul-Bağcılar’da Tevhit Kuran Kursu Yöneticiliği ve Vakıf Başkanlığı yaptı. 1997 yılında İstanbul Haseki Arapça İhtisas Kursu’nu bitirdikten sonra Elazığ-Harput Eğitim Merkezi öğretmenliğine atandı. 2000 yılından itibaren Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006 yılında Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğüne naklen tayin edildi.
Evli ve dört çocuk sahibi olan Yusuf SARIKAYA, Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürürken kendi tercihi ile 16 Eylül 2014 tarihinde Sultangazi İlçe Müftülüğüne naklen atandı. 16.01.2017 tarihinde Müftülüğümüzde ki görevine başlamıştır. Yusuf Sarıkaya'nın yayınlanmış çok sayıda makalesi ve Dini Bilgiler isimli kitabı mevcuttur. Ayrıca Fıkhi Kavramlar (İbadetler) isimli bir çalışması yayınlanacaktır. 01.04.2020 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.

Selami Aydın

Selami Aydın, 12.11.2022 tarihinde Trabzon İl Müftülüğü'ne atandı.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

Selami Aydın kimdir

1965 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğan Selami AYDIN, İlköğretimden sonra tahsil hayatını İstanbul’da sürdürdü. Hafızlığını İstanbul’da tamamlayan AYDIN, İmam Hatip Lisesini de İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesinde bitirdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra İhtisas eğitimini İstanbul Haseki Eğitim merkezinde, Yüksek Lisansını ise Van 100.Yıl Üniversitesi’nde tamamladı. Hollanda’da 4 yıl yurt dışı görevinde bulundu.3 yıl Van Diyanet Eğitim Merkezinde görev yaptı ve daha sonra Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 3 yıl eğitim görevlisi olarak çalıştı. Burada eğitim görevlisi iken Hopa İlçesine Müftü olarak atandı.18.10.2017 tarihinde Kaynarca Müftülüğüne, 11.07.2018 tarihinde ise Bakırköy İlçe Müftülüğüne naklen atandı. 27.05.2020 tarihinde Elazığ İl Müftülüğü görevine başlayan Selami Aydın, 12.11.2022 tarihinde Trabzon İl Müftülüğüne atandı. . Başta TRT olmak üzere ulusal ve yerel kanallarda programlara katılan, yurt genelinde değişik konularda konferanslar  da veren Selami Aydın evli ve iki çocuk babası olup; Arapça, İngilizce ve Felemenkçe bilmektedir.

İrfan Üstündağ

İrfan Üstündağ 13 Aralık 2022 tarihinde Elazığ İl Müftülüğü görevine başladı. Müftü Üstündağ halen görevini sürdürmekte.

1894’ten Günümüze Elazığ’ın Müftüleri

İrfan Üstündağ Kimdir?

1970 yılında Erzincan/ Refahiye'de doğdu. İlkokulu kendi köyünde, orta ve liseyi Erzincan İmam Hatip Lisesinde bitirdi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1994-1995 yıllarında askerlik görevini yaptı.

1995 yılında İstanbul Sultanbeyli Kız Meslek Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. Üç yıllık öğretmenlik yaptıktan sonra 1998 yılında kurumlar arası nakil yoluyla Diyanet İşleri Başkanlığına geçti ve Şemdinli İlçe Müftüsü olarak atandı. 2001 yılında Selçuk Eğitim Merkezine kursiyer olarak katıldı. 2004 yılında aynı Eğitim Merkezinden mezun oldu ve akabinde bir müddet Konya İl Müftülüğünde vaizlik yaptı. 2004 yılı Kasım ayında Edirne İli Lalapaşa İlçe Müftülüğü görevine atandı. 2009 yılı Mart ayında İstanbul İl Müftü yardımcılığı görevine başladı. 17 Aralık 2012 tarihinde Fatih İlçe Müftüsü olarak atandı. 23 Mart 2017 tarihinde Büyükçekmece Müftüsü olarak göreve başladı. Haziran 2021’de Kocaeli Kartepe Müftülüğüne atandı. 13 Aralık 2022 tarihinde Elazığ İl Müftülüğü görevine başladı. "Kur'an-ı Kerim'de Su Kavramı" isimli teziyle Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

03 Nis 2024 - 12:11 - Gündem

Mahreç  Şah İsmail Gezici


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.