Elazığ Belediye Başkanlığından

İHALE İLANI ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Müdürlüğümüze bağlı Su İşleri servisinde kullanılmak üzere temiz su borusu ve ek parçaları alımı mal alımı...

İHALE İLANI
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Müdürlüğümüze bağlı Su İşleri servisinde kullanılmak üzere temiz su borusu ve ek parçaları alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/426366

 

1-İdarenin
a) Adı:ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:34 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası:4242484701 - 4242484720
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Müdürlüğümüze bağlı Su İşleri servisinde kullanılmak üzere temiz su borusu ve ek parçaları alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:Toplam113.114 Metre Temiz Su Borusu ve Ek Parçaları alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 60 (ATMIŞ TAKVİM GÜNÜDÜR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK K:1) ELAZIĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Q63 MM PVC BORU 10 ATÜ0,6493%1,0667%0,07
Q75 MM PVC BORU 10 ATÜ0,7433%1,2212%0,07
Q90 MM PVC BORU 10 ATÜ1,5469%2,5413%0,07
Q110 MM PVC BORU 10 ATÜ2,3505%3,8615%0,07
Q125 MM PVC BORU 10 ATÜ0,4575%0,7515%0,07
Q140 MM PVC BORU 10 ATÜ0,3784%0,6217%0,07
Q160 MM PVC BORU 10 ATÜ0,4989%0,8196%0,07
Q200 MM PVC BORU 10 ATÜ0,2301%0,3779%0,07
Q225 MM PVC BORU 10 ATÜ0,2886%0,4741%0,07
Q250 MM PVC BORU 10 ATÜ0,3794%0,6232%0,07
Q300 MM PVC BORU 10 ATÜ0,3297%0,5416%0,07
Q400 MM PVC BORU 10 ATÜ0,3772%0,6198%0,07
Q63 MM PVC MANŞON0,0261%0,043%0,07
Q75 MM PVC MANŞON0,0191%0,0314%0,07
Q90 MM PVC MANŞON0,0278%0,0456%0,07
Q110 MM PVC MANŞON0,0142%0,0234%0,07
Q125 MM PVC MANŞON0,0239%0,0393%0,07
Q140 MM PVC MANŞON0,0299%0,0491%0,07
Q160 MM PVC MANŞON0,0407%0,0669%0,07
Q200 MM PVC MANŞON0,0623%0,1024%0,07
Q225 MM PVC MANŞON0,0942%0,1547%0,07
Q250 MM PVC MANŞON0,0632%0,1039%0,07
Q300 MM PVC MANŞON0,1119%0,1838%0,07
Q315 MM PVC MANŞON0,1498%0,2461%0,07
Q350 MM PVC MANŞON0,2266%0,3723%0,07
Q400 MM PVC MANŞON0,2944%0,4836%0,07
Q110 MM 90 DERECE PVC DİRSEK0,0228%0,0374%0,07
Q125 MM 90 DERECE PVC DİRSEK0,0174%0,0286%0,07
Q125 MM 22 DERECE PVC DİRSEK0,0144%0,0236%0,07
Q125 MM 11 DERECE PVC DİRSEK0,0115%0,0189%0,07
Q140 MM 90 DERECE PVC DİRSEK0,0097%0,0159%0,07
Q160 MM 11 DERECE PVC DİRSEK0,0093%0,0153%0,07
Q160 MM 22 DERECE PVC DİRSEK0,0093%0,0153%0,07
Q160 MM 45 DERECE PVC DİRSEK0,0141%0,0232%0,07
Q160 MM 90 DERECE PVC DİRSEK0,018%0,0296%0,07
Q200 MM 90 DERECE PVC DİRSEK0,0241%0,0395%0,07
Q200 MM 45 DERECE PVC DİRSEK0,0208%0,0342%0,07
Q225 MM 90 DRECE PVC DİRSEK0,0174%0,0286%0,07
Q225 MM 45 DERECE PVC DİRSEK0,04%0,0657%0,07
Q250 MM 90 DERECE PVC DİRSEK0,0567%0,0931%0,07
Q250 MM 45 DERECE PVC DİRSEK0,0451%0,074%0,07
Q75X63 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0011%0,0017%0,07
Q90X63 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0016%0,0025%0,07
Q90X75 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0016%0,0025%0,07
Q110X63 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0031%0,0052%0,07
Q110X75 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0021%0,0034%0,07
Q110X90 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0049%0,0081%0,07
Q125X100 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0033%0,0054%0,07
Q140X110 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0041%0,0068%0,07
Q140X125 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0041%0,0068%0,07
Q160X110 MM PVC REDÜKSİYON 10 ATÜ0,0058%0,0095%0,07
Q25 MM KAPLİN KÜRESEL VANA PN 160,0176%0,0289%0,07
Q32 MM KAPLİN KÜRESEL VANA PN 160,0563%0,0924%0,07
Q40 MM KAPLİN KÜRESEL VANA PN 160,0315%0,0517%0,07
Q20 MM PN 16 PE 100 HDPE BORU0,0073%0,0121%0,07
Q25 MM PN 16 PE 100 HDPE BORU0,094%0,1545%0,07
Q32 MM PN16 PE 100 HDPE BORU0,3349%0,5503%0,07
Q40 MM PN16 PE 100 HDPE BORU0,23801%0,391%0,07
Q50 MM PN16 PE 100 HDPE BORU0,3467%0,5696%0,07
Q63 MM PN16 PE 100 HDPE BORU0,5935%0,975%0,07
Q75 MM PN16 PE 100 HDPE BORU0,1645%0,2703%0,07
Q20 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0085%0,014%0,07
Q20 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0017%0,0028%0,07
Q20 MM DIŞTAN DİŞLİ DİRSEK KAPLİN0,0019%0,0032%0,07
Q25 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0223%0,0367%0,07
Q25 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0021%0,0035%0,07
Q25 MM DİŞTAN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0294%0,0483%0,07
Q32 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0344%0,0565%0,07
Q32 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0026%0,0042%0,07
Q32 MM DİŞTAN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0306%0,0502%0,07
Q32 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0087%0,0142%0,07
Q40 MM DİŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0021%0,0035%0,07
Q40 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0011%0,0018%0,07
Q40MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0066%0,0108%0,07
Q40 MM KAPLİN KAPAMA KÖR TAPA0,0004%0,0006%0,07
Q40 MM KAPLİN MAŞON0,0033%0,0055%0,07
Q50 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0066%0,0109%0,07
Q50 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0051%0,0083%0,07
Q50 MM KAPLİN MAŞON0,009%0,0149%0,07
Q50 MM KAPLİN KAPAMA KÖR TAPA0,0031%0,0051%0,07
Q50X50 MM KAPLİN TE0,0037%0,0061%0,07
Q50 MM GEÇME DİRSEK KAPLİN0,0027%0,0044%0,07
Q63 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0206%0,0338%0,07
Q63 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0008%0,0014%0,07
Q63 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0059%0,0098%0,07
Q63 MM İÇTEN DİŞLİ KAPLİN DİRSEK0,0012%0,002%0,07
Q63 MM KAPLİN MAŞON0,0063%0,0104%0,07
Q63 MM KAPLİN KAPAMA KÖR TAPA0,0045%0,0073%0,07
Q63X63 MM KAPLİN TE0,0055%0,0091%0,07
Q75 MM DIŞTAN DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR0,0043%0,007%0,07
Q75 MM KAPLİN MAŞON0,011%0,0181%0,07
Q75 MM KAPLİN KAPAMA KÖR TAPA0,0042%0,0068%0,07
Q90 MM KAPLİN MAŞON0,0017%0,0028%0,07
Q90 MM KAPLİN KAPAMA KÖR TAPA0,0024%0,0039%0,07
Q32X25 MM KAPLİN TE0,0068%0,0112%0,07
Q40X32 MM KAPLİN TE0,0106%0,0174%0,07
Q40X25 MM KAPLİN TE0,0106%0,0174%0,07
Q50X32 MM KAPLİN TE0,0072%0,0118%0,07
Q50X40 MM KAPLİN TE0,0072%0,0118%0,07
Q63X32 MM KAPLİN TE0,0209%0,0344%0,07
Q63X40 MM KAPLİN TE0,0052%0,0086%0,07
Q63X50 MM KAPLİN TE0,0104%0,0171%0,07
Q75X63 MM KAPLİN TE0,0099%0,0163%0,07
Q25X20 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0011%0,0019%0,07
Q32X25 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0038%0,0062%0,07
Q40X25 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0049%0,008%0,07
Q40X32 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0049%0,008%0,07
Q50X32 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0036%0,0059%0,07
Q50X40 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0036%0,0059%0,07
Q63X32 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0229%0,0376%0,07
Q63X40 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0076%0,0125%0,07
Q63X50 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0076%0,0125%0,07
Q75X50 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0102%0,0167%0,07
Q75X63 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0051%0,0084%0,07
Q90X63 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0068%0,0112%0,07
Q90X75 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0027%0,0045%0,07
Q110X63 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0043%0,007%0,07
Q110X75 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0043%0,007%0,07
Q110X90 MM KAPLİN REDÜKSİYON0,0043%0,007%0,07
Q20 MM PPRC BORU0,0925%0,152%0,07
Q25 MM PPRC BORU0,1616%0,2655%0,07
Q32 MM PPRC BORU0,5494%0,9026%0,07
Q40 MM PPRC BORU0,1622%0,2664%0,07
Q50 MM PPRC BORU0,0314%0,0516%0,07
Q63 MM PPRC BORU0,0246%0,0405%0,07
Q20 MM PPRC KÜRESEL VANA0,0142%0,0233%0,07
Q25 MM PPRC KÜRESEL VANA0,0342%0,0562%0,07
Q32 MM PPRC KÜRESEL VANA0,0811%0,1332%0,07
Q40 MM PPRC KÜRESEL VANA0,0445%0,0731%0,07
Q50 MM PPRC KÜRESEL VANA0,0375%0,0615%0,07
Q63 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R 110,0068%0,0111%0,07
Q75 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R 110,0044%0,0072%0,07
Q90 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R 110,0053%0,0087%0,07
Q110 MMM FÜZYON MANŞON PN SDR110,0064%0,0105%0,07
Q125 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R 110,0093%0,0153%0,07
Q140 MM FÜZYON MANŞON PN 16 SD R110,0106%0,0174%0,07
Q160 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R 110,0112%0,0184%0,07
Q180 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R110,0487%0,0799%0,07
Q200 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R110,0182%0,0299%0,07
Q225 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R110,0324%0,0533%0,07
Q225 MM FÜZYON MANŞON PN 16 SD R 110,0324%0,0533%0,07
Q250 MM FÜZYON MANŞON PN 16 SDR 110,0194%0,0319%0,07
Q250 MM FÜZYON MANŞON PN 10 SD R110,0485%0,0797%0,07
Q355 MM FÜZYON MANŞON PN 16 SD R110,025%0,0411%0,07
Q500 MM FÜZYON MANŞON PN16 SD R 110,1368%0,2247%0,07
Q500 MM FÜZYON MANŞON PN20 SDR110,1368%0,2247%0,07
Q110X63 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0012%0,002%0,07
Q110X90 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0015%0,0025%0,07
Q125X100 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0017%0,0028%0,07
Q125X90 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0009%0,0015%0,07
Q140X100 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0033%0,0055%0,07
Q140X100 MM PN16 PE100 EFDARALTMA0,0033%0,0055%0,07
Q180X140 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0069%0,0113%0,07
Q180X110 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0056%0,0093%0,07
Q225X110 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0051%0,0084%0,07
Q225X110 MM PN16 PE100 EF DARALTMA0,0051%0,0084%0,07
Q225X140 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0057%0,0094%0,07
Q225X180 MM PN10 PE 100 EF DARALTMA0,0521%0,0855%0,07
Q315X225 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0194%0,0319%0,07
Q315X180 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,0213%0,0349%0,07
Q355X 180 MM PN10 PE100 EF DARALTMA0,023%0,0378%0,07
Q355X 225 MM PN10 PE 100 EF DARALTMA0,0236%0,0388%0,07
Q75 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,002%0,0033%0,07
Q90 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0037%0,006%0,07
Q110 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0121%0,0199%0,07
Q140 MM PN10 PE100 EF KÖRTAPA0,0043%0,007%0,07
Q180 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0061%0,01%0,07
Q200 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0084%0,0138%0,07
Q225 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0102%0,0167%0,07
Q225 MM PN16 PE100 EF KÖR TAPA0,0102%0,0167%0,07
Q250 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0202%0,0331%0,07
Q250 MM PN16 PE100 EF KÖR TAPA0,0199%0,0327%0,07
Q315 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0302%0,0496%0,07
Q355 MM PN10 PE100 EF KÖR TAPA0,0563%0,0925%0,07
Q355 MM PN16 PE100 EF KÖR TAPA0,0563%0,0925%0,07
Q140 MM PN 10 PE 100 HDPE BORU0,06%0,0986%0,07
Q315 MM PN 10 PE 100 HDPE BORU1,1199%1,8398%0,07
Q315 MM PN 16 PE 100 HDPE BORU1,6684%2,7409%0,07
Q200 MM PN 10 PE 100 HDPE BORU0,0354%0,0581%0,07
Q180 MM PN10 PE100 HDPE BORU0,0575%0,0945%0,07
Q180 MM PN16 PE100 HDPE BORU0,0844%0,1386%0,07
Q225 MM PN 10 PE 100 HDPE BORU0,0919%0,1509%0,07
Q 500 MM PN 16 PE 100 HDPE BORU3,5336%5,8052%0,07
Q63 MM PN 10 P100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0148%0,0243%0,07
Q75 MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0146%0,024%0,07
Q90 MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0082%0,0135%0,07
Q100MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0098%0,0161%0,07
Q125MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,012%0,0197%0,07
Q140MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0341%0,056%0,07
Q160MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0433%0,0711%0,07
Q180MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0468%0,0769%0,07
Q200MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0259%0,0426%0,07
Q225MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0283%0,0465%0,07
Q225MM PN16 PE100 EFADAPTÖR FLANŞLI0,0294%0,0483%0,07
Q315MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0641%0,1054%0,07
Q355MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0395%0,0648%0,07
Q500 MM PN 16 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI0,0968%0,159%0,07
Q140X100 MM PN10 PE100 TE ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0135%0,0222%0,07
Q180X100 MM PN10 PE100 TE ORTA AĞZI FLANŞLI0,0116%0,0191%0,07
Q180X140 MM PN10 PE100 TE ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0221%0,0363%0,07
Q225X140 MM PN10 PE100 TE ORTA AĞZI FLANŞLI0,0282%0,0463%0,07
Q225X180 MM PN10 PE100 TE ORTA AĞZI FLANŞLI0,0199%0,0327%0,07
Q20 MM PPRC MAŞON0,0082%0,0135%0,07
Q20 MM PPRC DİRSEK0,0059%0,0097%0,07
Q20 MM PPRC TE0,0038%0,0063%0,07
Q20 MM PPRC DIŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR0,0244%0,0401%0,07
Q20 MM PPRC DIŞTAN DİŞLİ DİRSEK0,0264%0,0434%0,07
Q20 MM PPRC İÇTEN DİŞLİ DİRSEK0,0679%0,1115%0,07
Q25 MM PPRC MAŞON0,0065%0,0106%0,07
Q25 MM PPRC DİRSEK0,0132%0,0217%0,07
Q25 MM PPRC TE0,0062%0,0101%0,07
Q25 MM PPRC DİŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR0,0873%0,1434%0,07
Q25 MM PPRC İÇTEN DİŞLİ ADAPTÖR0,067%0,1101%0,07
Q25 MM PPRC İÇTEN DİŞLİ DİRSEK0,0241%0,0396%0,07
Q32 MM PPRC MAŞON0,0279%0,0459%0,07
Q32 MM PPRC DİRSEK0,022%0,0362%0,07
Q32 MM PPRC TE0,0106%0,0174%0,07
Q32 MM PPRC DİŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR0,2265%0,3721%0,07
Q32 MM PPRC DİŞTAN DİŞLİ DİRSEK0,0696%0,1144%0,07
Q32 MM PPRC İÇTEN DİŞLİ DİRSEK0,1181%0,194%0,07
Q32 MM PPRC KAPAMA KÖR TAPA0,0032%0,0053%0,07
Q40 MM PPRC MAŞON0,0044%0,0072%0,07
Q40 MM PPRC DİRSEK0,0078%0,0128%0,07
Q40 MM PPRC TE0,0036%0,0059%0,07
Q40 MM PPRC DİŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR0,0398%0,0653%0,07
Q50 MM PPRC MAŞON0,0029%0,0048%0,07
Q50 MM PPRC DİRSEK0,0053%0,0088%0,07
Q50 MM PPRC DİŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR0,0393%0,0645%0,07
Q50 MM PPRC İÇ TEN DIŞLI ADAPTÖR0,0284%0,0467%0,07
Q50 MM PPRC TE0,0037%0,0061%0,07
Q63 MM PPRC MAŞON0,0055%0,0091%0,07
Q63 MM PPRC DİRSEK0,0104%0,0171%0,07
Q63 MM PPRC DİŞTAN DİŞLİ ADAPTÖR0,0636%0,1045%0,07
Q63 MM PPRC TE0,0068%0,0112%0,07
Q63 MM YAPRAK CONTA0,0646%0,1062%0,07
Q75 MM YAPRAK CONTA0,0397%0,0652%0,07
Q90 MM YAPRAK CONTA0,0652%0,1072%0,07
Q110 MM YAPRAK CONTA0,1234%0,2027%0,07
Q125 MM YAPRAK CONTA0,0238%0,0391%0,07
Q160 MM YAPRAK CONTA0,0599%0,0985%0,07
Q200 MM YAPRAK CONTA0,0213%0,035%0,07
Q225 MM YAPRAK CONTA0,0275%0,0451%0,07
Q250 MM YAPRAK CONTA0,0109%0,018%0,07
Q300 MM YAPRAK CONTA0,0318%0,0523%0,07
Q315 MM YAPRAK CONTA0,0401%0,0659%0,07
Q350 MM YAPRAK CONTA0,037%0,0607%0,07
Q400 MM YAPRAK CONTA0,0448%0,0736%0,07
Q63 MM PVC BORU 10 ATÜ0,65701%1,0793%0,07
Q75 MM PVC BORU 10 ATÜ0,7563%1,2424%0,07
Q90 MM PVC BORU 10 ATÜ1,4632%2,4038%0,07
Q110 MM PVC BORU 10 ATÜ2,2799%3,7456%0,07
Q125 MM PVC BORU 10 ATÜ0,4742%0,7791%0,07
Q140 MM PVC BORU 10 ATÜ0,3837%0,6304%0,07
Q160 MM PVC BORU 10 ATÜ0,5053%0,8302%0,07
Q200 MM PVC BORU 10 ATÜ0,2315%0,3803%0,07
Q50 MM HDP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,7228%1,1874%0,07
Q63 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI1,1388%1,8709%0,07
Q63 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,2045%0,3359%0,07
Q75 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,7604%1,2492%0,07
Q75 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,206%0,3384%0,07
Q90 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,9975%1,6387%0,07
Q90 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,2168%0,3562%0,07
Q110 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI1,4438%2,3719%0,07
Q110 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,2192%0,3604%0,07
Q110 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI UZUN TİP 40.CM0,03914%0,6429%0,07
Q110 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ1,4314%2,3516%0,07
Q110 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,022%0,0362%0,07
Q110 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ MAŞON ÜSTÜ3,595%5,9061%0,07
Q125 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,4319%0,7095%0,07
Q125 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,0933%0,1533%0,07
Q125 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI UZUN TİP.40.CM0,2107%0,3461%0,07
Q125 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ1,1223%1,8439%0,07
Q125 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,2424%0,3982%0,07
Q125 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ UZUN TİP.40 CM0,1746%0,2869%0,07
Q125 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ MAŞON ÜSTÜ2,0299%3,3349%0,07
Q150 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,0937%0,1539%0,07
Q150 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,2489%0,4088%0,07
Q140 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,4504%0,74%0,07
Q140 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,2397%0,3939%0,07
Q140 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ UZUN TİP 40.CM TIRNAKLI0,3095%0,5085%0,07
Q160 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,0468%0,0769%0,07
Q160 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,0497%0,0816%0,07
Q160 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI UZUN TİP 40.CM0,1798%0,2954%0,07
Q180 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,7298%1,199%0,07
Q180 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,1021%0,1678%0,07
Q180 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ UZUN TİP. 40 CM0,2838%0,4663%0,07
Q200 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,756%1,2419%0,07
Q200 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,1552%0,2551%0,07
Q200 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,77801%1,2781%0,07
Q200 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,4019%0,6603%0,07
Q225 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,2659%0,4369%0,07
Q225 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,118%0,1939%0,07
Q225 MM KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇE Sİ0,3215%0,5282%0,07
Q225 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,0822%0,1351%0,07
Q225 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,284%0,4666%0,07
Q250 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,4066%0,668%0,07
Q250 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,4157%0,683%0,07
Q250 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,2209%0,363%0,07
Q250 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,2274%0,3736%0,07
Q250 MM KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,3383%0,558%0,07
Q300 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,7369%1,2106%0,07
Q300 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ0,3927%0,6451%0,07
Q300 MM KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,3665%0,6021%0,07
Q315 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,2323%0,3816%0,07
Q315 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ0,4654%0,7646%0,07
Q350 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ PÜRÜZLÜ SIKMA ARALIĞI 400-420 CM0,2769%0,4549%0,07
Q350 MM KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇE Sİ0,4216%0,6927%0,07
Q355 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,2494%0,4098%0,07
Q355 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ 40 mm ÇIKIŞLI0,2587%0,425%0,07
Q400 MM PVC KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,3665%0,6021%0,07
Q400 MM AÇP KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,9402%1,5446%0,07
Q400 MM AÇP KOLAY TAMİR KELEPÇESİ 3 SAPLAMALI0,3081%0,5061%0,07
Q500 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI0,9449%1,5523%0,07
Q500 MM HDPE KOLAY TAMİR KELEPÇESİ TIRNAKLI PÜRÜZLÜ 40 mm ÇIKIŞLI0,096%0,1577%0,07
Q500 MM AÇP KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ 7.5 ATÜ0,1993%0,3275%0,07
Q500 MM AÇP KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ 10 ATÜ0,4055%0,6661%0,07
Q600 MM AÇP KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ 7.5 ATÜ0,2151%0,3533%0,07
Q600 MM AÇP KAPLİN KOLAY TAMİR KELEPÇESİ 10 ATÜ0,4317%0,7092%0,07
Q50 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,016%0,0262%0,07
Q63 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,0062%0,0102%0,07
Q75 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,0139%0,0229%0,07
Q90 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,0194%0,0314%0,07
Q110 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,3878%0,6371%0,07
Q125 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,0599%0,0985%0,07
Q140 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,0655%0,1076%0,07
Q160 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,0782%0,1284%0,07
Q175 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO0,104%0,1709%0,07
Q200 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO 40 MM ÇIKIŞLI0,0613%0,1006%0,07
Q225 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO 40 MM ÇIKIŞLI0,0733%0,1204%0,07
Q250 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO 40 MM ÇIKIŞLI0,0343%0,0563%0,07
Q315 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO 40 MM ÇIKIŞLI0,0693%0,1139%0,07
Q355 MM SU ALMA KELEPÇESİ PİK SUPER SFERO 40 MM ÇIKIŞLI q0,0296%0,0487%0,07
Q80 MM PİK KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,1027%0,1687%0,07
Q90 MM PİK KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,0657%0,1079%0,07
Q150 MM PİK KOLAY TAMİR KELEPÇESİ0,0703%0,1156%0,07
Q110 MM KÖR TAPA KIR DÖKÜM0,0134%0,022%0,07
Q125 MM KÖR TAPA KIR DÖKÜM0,0298%0,049%0,07
Q140 MM KÖR TAPA KIR DÖKÜM0,0345%0,0567%0,07
Q160 MM KÖR TAPA KIR DÖKÜM0,0287%0,0472%0,07
Q20 MM ŞİBER VANA PN 160,2292%0,3765%0,07
Q25 MM ŞİBER VANA PN 160,4848%0,7964%0,07
Q32 MM ŞİBER VANA PN 161,4573%2,3941%0,07
Q40 MM ŞİBER VANA PN 160,4642%0,7626%0,07
Q50 MM ŞİBER VANA PN 160,0737%0,1211%0,07
Q63 MM ŞİBER VANA PN 160,1072%0,1762%0,07
Q20 MM KÜRESEL VANA PN 160,0029%0,0047%0,07
Q25 MM KÜRESEL VANA PN 160,0643%0,1057%0,07
Q32 MM KÜRESEL VANA PN 160,0306%0,0502%0,07
Q40 MM KÜRESEL VANA PN 160,0417%0,0685%0,07
Q50 MM KÜRESEL VANA PN 160,0579%0,0951%0,07
Q63 MM KÜRESEL VANA PN 160,0796%0,1308%0,07
Q125 MM ELESTOMER HAT VANASI PN 160,2146%0,3526%0,07
Q150 MM ELESTOMER HAT VANASI PN 160,1401%0,2302%0,07
Q200 MM ELESTOMER HAT VANASI PN 250,3365%0,5529%0,07
VANA BUŞAKLA KAZANI KIR DÖKÜM0,1396%0,2293%0,07
VANA TİJİ0,0987%0,1622%0,07
Q80 MM ÇEKVALF PN 16 KIR DÖKÜM0,1549%0,2545%0,07
Q110 MM ÇEKVALF PN 16 KIR DÖKÜM0,183%0,3006%0,07
Q125 MM ÇEKVALF PN 16 KIR DÖKÜM0,1349%0,2216%0,07
Q150 MM ÇEKVALF PN 16 KIR DÖKÜM0,0923%0,1516%0,07
Q80 MM 3 AĞIZ FLANŞLI TE KIR DÖKÜM0,0364%0,0599%0,07
Q110 MM 3 AĞIZ FLANŞLI TE KIR DÖKÜM0,0852%0,14%0,07
Q125 MM 3 AĞIZ FLANŞLI TE KIR DÖKÜM0,0646%0,1061%0,07
Q150 MM 3 AĞIZ FLANŞLI TE KIR DÖKÜM0,0851%0,1399%0,07
Q200 MM 3AĞIZ FLANŞLI TE KIR DÖKÜM0,0656%0,1077%0,07
Q90*75 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0186%0,0305%0,07
Q110*63 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0208%0,0342%0,07
Q110*75 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0227%0,0373%0,07
Q110*90 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0243%0,0399%0,07
Q125*110 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0332%0,0545%0,07
Q125*90 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0304%0,0499%0,07
Q150*110 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0415%0,0682%0,07
Q150*125 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0485%0,0797%0,07
Q140*110 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0696%0,1143%0,07
Q200*110 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0645%0,106%0,07
Q200*125 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0738%0,1213%0,07
Q200*150 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0774%0,1271%0,07
Q225*110 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,0703%0,1155%0,07
Q225*150 MM MUFLU TE KIR DÖKÜM PVC UYUMLU ORTA AĞIZ FLANŞLI0,088%0,1445%0,07
Q110*63MM PİK REDÜKSİYON PVC UYUMLU MUFLU0,0046%0,0075%0,07
Q160*110MM PİK REDÜKSİYON PVC UYUMLU MUFLU0,0095%0,0157%0,07
Q140*110MM PİK REDÜKSİYON PVC UYUMLU MUFLU0,0083%0,0137%0,07
Q225*200MM PİK REDÜKSİYON PVC UYUMLU MUFLU0,0235%0,0386%0,07
Q225*160MM PİK REDÜKSİYON PVC UYUMLU MUFLU0,0185%0,0304%0,07
Q250*225MM PİK REDÜKSİYON AÇP UYUMLU FLANŞLI0,0877%0,1441%0,07
Q110*63 MM PİK TE PVC UYUMLU MUFLU0,0167%0,0275%0,07
Q110*90 MM PİK TE PVC UYUMLU MUFLU0,0186%0,0305%0,07
Q125*110 MM PİK TE PVC UYMLU MUFLU0,0133%0,0218%0,07
Q140*110MM PİK TE PVC UYUMLU MUFLU0,0167%0,0274%0,07
Q160*110MM PİK TE PVC UYUMLU MUFLU0,0185%0,0304%0,07
Q200*160MM PİK TE PVC UYUMLU MUFLU0,0334%0,0549%0,07
Q100 MM BASINÇ DÜŞÜRÜÇÜ VANA Y TİPİ0,255%0,419%0,07
Q125 MM BASINÇ DÜŞÜRÜÇÜ VANA Y TİPİ0,1069%0,1757%0,07
Q125 MM GE KIR DÖKÜM FLANŞLI0,0172%0,0282%0,07
Q125 MM GF KIR DÖKÜM FLANŞLI0,0159%0,0262%0,07
Q140 MM GE KIR DÖKÜM FLANŞLI0,0189%0,031%0,07
Q140 MM GF KIR DÖKÜM FLANŞLI0,0168%0,0276%0,07
Q225 MM GE KIR DÖKÜM FLANŞLI0,0361%0,0593%0,07
Q225 MM GF KIR DÖKÜM FLANŞLI0,0351%0,0577%0,07
Q225*200 MM İKİ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM REDÜKSİYON0,044%0,0724%0,07
Q250*225 MM İKİ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM REDÜKSİYON0,0464%0,0762%0,07
Q20 GALVANİZLİ DEMİR MAŞON0,0014%0,0023%0,07
Q20 GALVANİZLİ DEMİR DİRSEK0,0021%0,0035%0,07
Q20 GALVANİZLİ DEMİR TE0,0013%0,0022%0,07
Q32 MM GALVANİZLİ DEMİR DİRSEK0,1187%0,195%0,07
Q32 MM GALVANİZLİ DEMİR KONİK REKOR0,025%0,041%0,07
Q32 MM GALVANİZLİ DEMİR TE0,0085%0,0139%0,07
Q63*32 MM DEMİR REDÜKSİYON0,0036%0,0059%0,07
Q75*63 MM DEMİR REDÜKSİYON0,0018%0,003%0,07
Q50*32 MM DEMİR REDÜKSİYON0,0041%0,0068%0,07
MUSLUK 1.SINIF0,2305%0,3787%0,07
QM 16X70 DIN 933 CİVATA ÇELİK SİYAH 8.8 TAM DİŞ0,171%0,2809%0,07
QM 16X90 DIN 933 CİVATA ÇELİK SİYAH 8.8 TAM DİŞ0,0705%0,1158%0,07
QM 16X90 DIN 933 SOMUN 8.80,0282%0,0463%0,07
QM 16X90 DIN 933 PUL 8.80,0014%0,0023%0,07
QM 16X160 DIN 933 CİVATA ÇELİK SİYAH 8.80,1616%0,2655%0,07
BANYO BATARYASI 1. SINIF0,0053%0,0088%0,07
DUŞ FİSKİYESİ. 1. SINIF0,0032%0,0053%0,07
Q200 8 MM ÇELİK BORU (İÇİ SOLVENTİS EPOKSİ DIŞI POLİETİLEN KAPLI)0,0946%0,1555%0,07
Q250 8 MM ÇELİK BORU (İÇİ SOLVENTİS EPOKSİ DIŞI POLİETİLEN KAPLI)0,1137%0,1867%0,07
Q300 8 MM ÇELİK BORU (İÇİ SOLVENTİS EPOKSİ DIŞI POLİETİLEN KAPLI)0,1422%0,2335%0,07
Q400 8 MM ÇELİK BORU ( İÇİ SOLVENTİS EPOKSİ DIŞI POLİETİLEN KAPLI)0,1849%0,3037%0,07
Q140 MM DEMİR FLANŞ 8 DELİKLİ0,0159%0,0261%0,07
Q180 MM DEMİR FLANŞ 8 DELİKLİ0,0215%0,0353%0,07
Q200 MM DEMİR FLANŞ 8 DELİKLİ0,0237%0,0389%0,07
Q225 MM DEMİR FLANŞ 12 DELİKLİ0,0484%0,0795%0,07
Q250 MM DEMİR FLANŞ 12 DELİKLİ0,0252%0,0414%0,07
Q500 MM DEMİR FLANŞ 20 DELİKLİ0,288%0,4732%0,116. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02011136

02 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.