Elazığ Belediye Başkanlığı Atık Su Borusu Alacak

İHALE İLANI

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Atık su borusu alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/239919

1-İdarenin

a) Adı

:

ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:34 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242484701-1419 - 4242484720

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Atık su borusu alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TOPLAM 68 KALEM CİNS VE EBATLARDA ATIK SU BORUSU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı Su İşleri servisine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

MALZEMELER SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Q50 MM PVC ATIKSU BORUSU 100 CM (3,2 MM)

0,12%

0,1972%

0,4

Q50 MM PVC KAYAR MANŞON (3,2 MM)

0,0073%

0,0119%

0,4

Q50 MM PVC AÇIK DİRSEK (3,2 MM)

0,0053%

0,0087%

0,4

Q50 MM PVC KAPALI DİRSEK (3,2 MM)

0,0063%

0,0103%

0,4

Q50 MM PVC ÇATAL 50-50 MM (3,2 MM)

0,011%

0,0181%

0,4

Q50 MM PVC TE 50-50 MM (3,2 MM)

0,011%

0,0181%

0,4

Q75 MM PVC ATIKSU BORUSU 100 CM (3,2 MM)

0,1938%

0,3184%

0,4

Q75 MM PVC KAYAR MANŞON (3,2 MM)

0,0132%

0,0217%

0,4

Q75 MM PVC AÇIK DİRSEK (3,2 MM)

0,0084%

0,0137%

0,4

Q75 MM PVC KAPALI DİRSEK (3,2 MM)

0,0109%

0,0179%

0,4

Q75 MM ÇATAL 75-75 MM (3,2 MM)

0,0218%

0,0358%

0,4

Q100 MM PVC ATIKSU BORUSU 100 CM (3,2 MM)

2,027%

3,33%

0,3

Q100 MM PVC KAYAR MANŞON (3,2 MM)

0,037%

0,0608%

0,3

Q100 MM PVC AÇIK DİRSEK (3,2 MM)

0,0357%

0,0586%

0,3

Q100 MM PVC KAPALI DİRSEK (3,2 MM)

0,0427%

0,0702%

0,3

Q100 MM PVC TE (3,2 MM)

0,0515%

0,0847%

0,3

Q100 MM PVC TEK ÇATAL (110-50,110-75,110-110) (3,2 MM)

0,0195%

0,032%

0,3

Q100 MM PVC REDÜKSİYON (110-75,110-125,110-160,110-200) (3,2 MM)

0,0514%

0,0844%

0,3

Q125 MM PVC ATIKSU BORUSU 100 CM (3,2 MM)

1,5326%

2,5179%

0,3

Q125 MM PVC KAYAR MANŞON (3,2 MM)

0,0374%

0,0615%

0,3

Q125 MM PVC AÇIK DİRSEK (3,2 MM)

0,0229%

0,0376%

0,3

Q125 MM PVC KAPALI DİRSEK (3,2 MM)

0,0293%

0,0481%

0,5

Q125 MM PVC TE (3,2 MM)

0,0284%

0,0467%

0,5

Q125 MM PVC ÇATAL (125-160, 125-200)

0,0632%

0,1038%

0,5

Q160 MM PVC ATIKSU BORUSU 100 CM (3,2 MM)

1,264%

2,0765%

0,7

Q160 MM PVC AÇIK DİRSEK (3,2 MM)

0,046%

0,0756%

0,5

Q160 MM PVC KAPALI DİRSEK (3,2 MM)

0,0487%

0,08%

0,5

Q160 MM PVC TEK ÇATAL (160-125, 160-160, 160-200) (3,2 MM)

0,0492%

0,0809%

0,5

Q200 MM PVC ATIKSU BORUSU 100 CM (3,2 MM)

0,6131%

1,0072%

0,7

Q200 MM PVC AÇIK DİRSEK (3,2 MM)

0,1145%

0,1881%

0,6

Q200 MM PVC TE ÇATAL (3,2 MM)

0,0847%

0,1391%

0,6

PVC S SİFON 110/87§ (3,2 MM)

0,0262%

0,0431%

0,5

Q150 MM HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8)

1,8938%

3,1112%

0,6

Q150 MM HDPE KORUGE KAYAR MANŞON (SN8)

0,0225%

0,0369%

0,4

Q150 MM HDPE KORUGE AÇIK DİRSEK (SN8)

0,063%

0,1035%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8)

3,182%

5,2275%

0,7

Q200 MM HDPE KORUGE KAYAR MANŞON (SN8)

0,0555%

0,0912%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE AÇIK DİRSEK (SN8)

0,0373%

0,0613%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE TE (SN8)

0,0202%

0,0331%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE REDÜKSİYON 200-150 (SN8)

0,0132%

0,0216%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE REDÜKSİYON 200-300 (SN8)

0,0254%

0,0417%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE ÇATAL 200-200 (SN8)

0,0225%

0,0369%

0,5

Q200 MM HDPE KORUGE ÇATAL 200-150 (SN8)

0,0199%

0,0327%

0,4

Q300 MM HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8)

16,2247%

26,6548%

0,6

Q300 MM HDPE KORUGE KAYAR MANŞON (SN8)

0,1458%

0,2395%

0,3

Q300 MM HDPE KORUGE AÇIK DİRSEK (SN8)

0,4285%

0,704%

0,3

Q300 MM HDPE KORUGE KAPALI DİRSEK (SN8)

0,1256%

0,2064%

0,5

Q300 MM HDPE KORUGE TE (SN8)

0,0554%

0,091%

0,5

Q300 MM HDPE KORUGE REDÜKSİYON 300-150 (SN8)

0,0362%

0,0594%

0,5

Q300 MM HDPE KORUGE REDÜKDİYON 300-200 (SN8)

0,0293%

0,0482%

0,5

Q300 MM HDPE KORUGE ÇATAL 300-150 (SN8)

0,0694%

0,114%

0,5

Q300 MM HDPE KORUGE ÇATAL 300-200 (SN8)

0,0694%

0,114%

0,5

Q300 MM HDPE KORUGE ÇATAL 300-300 (SN8)

0,0277%

0,0456%

0,5

Q400 MM HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8)

4,4966%

7,3872%

0,5

Q400 MM HDPE KORUGE KAYAR MANŞON (SN8)

0,05%

0,0822%

0,5

Q400 MM HDPE KORUGE AÇIK DİRSEK (SN8)

0,0362%

0,0595%

0,5

Q500 MM HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8)

7,5927%

12,4737%

0,6

Q500 MM HDPE KORUGE KAYAR MANŞON (SN8)

0,0834%

0,137%

0,5

Q500 MM HDPE KORUGE AÇIK DİRSEK (SN8)

0,2084%

0,3424%

0,5

Q600 MM HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8)

10,4597%

17,1838%

0,5

Q355 MM PE100 BORU (10 ATÜ)

2,1388%

3,5138%

0,5

Q400 MM PE100 BORU (10 ATÜ)

1,0099%

1,6592%

0,3

1? KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI (KUKA) HORTUMU (80 M’LİK)

12,8159%

21,0547%

0,3

1/2? KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI (KUKA) HORTUMU (80 M’LİK)

0,6144%

1,0093%

0,3

¾’’ KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI (KUKA) HORTUMU (80 M’LİK)

0,724%

1,1895%

0,3

4¨ VİDANJÖR HORTUMU (6 METRELİK)

0,3475%

0,5709%

0,3

Q75 MM İTFAİYE HORTUMU (30 MT’LİK)(REKOR BAĞLANTILI)

0,1027%

0,1688%

0,3

Q110 MM İTFAİYE HORTUMU (30 MT’LİK)(REKOR BAĞLANTILI)

0,1188%

0,1952%

0,3

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01990275

28 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.