GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ

88 KALEM 6 KISIM YAŞ SEBZE MEYVE, KURU GIDA, ŞARKÜTERİ VE MUTFAK TÜPÜ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1239810

1-İdarenin

a) Adı

:

BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Canbeyler Mah. Hastane Cad. 18 23800 BASKİL/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4246064400 - 4245112583

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

88 KALEM 6 KISIM YAŞ SEBZE MEYVE, KURU GIDA, ŞARKÜTERİ VE MUTFAK TÜPÜ MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KISIM 88 KALEM MALZEME ALIMI: 1. KISIM 27 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE 2. KISIM 54 KALEM KURU GIDA MALZEMESİ 3. KISIM 2 KALEM TATLI ÜRÜNLERİ 4. KISIM 2 KALEM KIRMIZI ET 5. KISIM 2 KALEM BEYAZ ET 6. KISIM 24 ADET MUTFAK TÜPÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Baskil İlçe Devlet Hastanesi (Mutfak Deposu yada İdarenin Hastanede göstereceği yere)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-4-5.Kısım: 01/01/2024-30/06/2024 tarihleri arasında, 2-3-6.Kısım: 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında alım yapılacaktır. Sözleşme süresi içerisinde ilgili idarelerin ihtiyaç duyduğu mal/kalemler için siparişin sözlü veya yazılı olarak verilmesine müteakip, sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde, sözleşmeye müteakip 6 veya 12 ay boyunca peyderpey ilgili idarenin İAŞE DEPOSUNA teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01/01/2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ (SATINALMA BİRİMİ)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İşletme Kayıt Belgesi veya iş yeri açma ve çalıştırma izin belgesine ait ayırt edici belge numaraları yeterlilik bilgileri tablolarına işlenecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonu uzman üyelerince gerek görülmesi halinde malzemelere ait numune talebinde bulunabilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01934475