FÜ Diş Hekimliği Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alacak

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ

100 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/51550

1-İdarenin

a) Adı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4246076622 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

100 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

100 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambar Birimi - ELAZIĞ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasından sonra, 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde, Fırat Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambar Birimine Teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme müteakiben 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanılır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK BİNASI SEMİNER SALONU KAT:1


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-) İsteklilerin teklif ettikleri Tıbbi Sarf Malzemeler Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na ( TİTUBB ) / Ürün Takip Sistemi'ne ( ÜTS ) kayıtlı olması ve alımı yapılacak Tıbbi Sarf Malzemeler TİTUBB´da / ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekli firma bayii ise T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında / Ürün Takip Sisteminde imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmanın bayisi olduğuna dair belgeyi ( Bayi Bilgi Formu ), EKAP YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.İlgili belgeler ihaleden sonra isteklilerden istenilecektir.

2-) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na / Ürün Takip Sistemine kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde; EKAP YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.İlgili belgeler ihaleden sonra isteklilerden istenilecektir.

3-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB veya ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi; EKAP, YETERLİLİK BİLGİLERİ BEYAN EDECEKTİR.İlgili belgeler ihaleden sonra isteklilerden istenilecektir.

4-) Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, teklif edilen malın yerli malı olduğunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirileceği sunan istekliler; Yerli Malı Belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belirterek; EKAP, YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUSUNDA BEYAN EDİLECEK VE TEVSİK EDİLECEK BELGELERLE BİRLİKTE TALEP EDİLECEKTİR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-) Teklif edilen malzemenin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunun teyit edilmesi amacıyla İdare tarafından EKAP üzerinden tebliğ yapılarak İstekliler, ihale listesinde belirtilen malzemelerden fiyat teklifinde bulundukları kalemlerin numunelerini, İHALE SONRASI NUMUNELERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN, LİSTE DÜZENLEYEREK İMZA KARŞILIĞINDA AYNI ANDA VE TEK SEFERDE İDARENİN SATIN ALMA BİRİMİNE TESLİM EDECEKLERDİR, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında incelenmek üzere numune istenmektedir. Numunelerin hangi kalem için verildiğinin silinmez bir kalemle numune poşetinin veya ambalajının üzerine yazılmış ve kaşelenmiş olması gereklidir.

2-) Sözleşme imzalanmasına müteakip 2 ay içerisinde geri alınmayan numuneler idare tarafından kullanılacak olup, firmalar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3-) Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale komisyonu tarafından tespit edilecek, Teknik şartname hükümlerini karşılamayan malzemeler ve numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 İstekliler, ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kapsamında teklif edecekleri malzemeler için ihale tarihi itibari ile kayıt edilmiş Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kod numarası alınmış olacaktır. ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde tekil ürün var” şeklinde kayıtlı olacaktır .

6-) Ürünün satın alınma sürecinde aday veya isteklinin ÜTS’de firma kaydının aranması zorunludur. ÜTS kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve bu firmalar adı altında bayilikleri kayıtlı olacaktır .

7-) ÜTS dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının/bayinin kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacaktır. Kapsam dışı beyanının doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.

8-) Ayrıca numunesi firmanın stoklarında olmayan ürünler için idarenin onayı alınmak kaydı ile o ürüne ait Katalog diğer numuneler ile birlikte teslim edilecek ve ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Ancak ihale komisyonu değerlendirme sırasında gerekli gördüğü ürünün numunesini istekliden isteyebilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01969076

18 Oca 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elazığ Fırat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elazığ Fırat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elazığ Fırat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elazığ Fırat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.