Kıymetli okuyucularım;

Engellilerin siyasetteki temsili yetersizliği… Bir önceki Elazığ milletvekilleri engellileri ne kadar temsil etti şimdi mevcut Elazığ milletvekilleri engellilerin sorunlarını çözecekler mi? Kanun teklifi verdiler mi veya verecekler mi? Mecliste engellilerin sorunlarına dikkat çektiler mi veya çekecekler mi? Engellilerin Elazığ’daki sorunlarını çözdüler mi veya çözecekler mi? Bugün köşe yazımda engellilerin siyasetteki temsilcisi kim? Konusunu işlemek istedim.

Belki bilmek isterler vekillerimiz gönül isterdi ki kıymetli vekillerimiz kamu yararına faaliyet içeresinde olan derneklere ziyaret etseler dernek başkanları ve yöneticilerle bir araya gelip sorsalar engellilerin halini ve dinleseler Elazığ’da ve genel olarak engellilerin yaşamış oldukları sorunları. Nelerdir sorunlarımız milletvekilleri bizlerle fikir alışverişinde bulunsalar ve bu sorunları rapor haline getirip kendilerine sunmamızı isteseler.

Milletvekilleri bu sorunları milletin kürsüsünde dile getirseler vallahi sorunların çoğunluğu aşılır.  Biz engellileri gerçekten temsil eden milletvekili var mı? Ben bunu görmüyorum sadece fotoğraf çekinip gülümsemelerle engellilerin önündeki sorunlar çözülmüyor. Sorunlar gittikçe çoğalıyor artıyor bu da biz engellileri ev hapsine mahkûm ediliyor. Engelliler olarak kaderimizle baş başayız şimdi soruyorum biz engellileri temsil eden gerçekten milletvekili var mıdır? Elazığ’da yine de vardır diye düşünüyorum. Gelin engellilerin sorunlarının bir kısmını anlatayım belki kıymetli vekillerimizden okuyan olur.  

 — Engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi, çok önemlidir.

— Toplumsal yaşamın her alanındaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesi, en temel haktır.

— Engellilerin demokratik düşünce ve alışkanlıkları edinmiş, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması, istiyoruz.

Engelliliğe yol açan nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda taleplerimiz ise şöyle;

1. Elazığ Valiliği tarafından Engelli bireylerle ilgili güncel ve dinamik bir veri tabanı oluşturulmalıdır.

2. Ulaşım dâhil her türlü erişim sorunları evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda çözülmelidir. Bu sağlanıncaya kadar engelli yurttaşların oy verme yerine ulaşımları ve bina içi erişimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından güvence altına alınmalıdır.

3. Toplumda ve engellilerde var olan önyargıların yıkılması amacıyla eğitim kurumu ve kitle iletişim araçları sistemli ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır mutlaka. Elâzığ’da.

4. Engellilerin bilinçli seçmenler olabilmeleri ve yurttaşları daha yetkin temsil edebilmeleri için sınıfsal eşitsizliklerin giderilebilmesi amacıyla gelirden aldıkları payın arttırılması ve daha iyi koşullarda eğitim ve istihdam olanakları bulabilmeleri için gerekli her türlü önem alınmalıdır,

5. Yüzde 10’luk ülke barajı kaldırılmalıdır.

6. Mevcut oylama usullerinin engellilerin ihtiyacını karşılamadığı durumlarda ve oyun gizliliğini güvence altına almak amacıyla ek önlemler (mobil sandık, teknolojik cihazlar vb.) alınmalıdır.

7. Refakatçi eşliğinde oy kullanmak durumunda olan engelli yurttaşların iradesini saptıracak her türlü uygulamanın önüne geçilmelidir.

8. Mevzuat oylamanın güvenliğini, gizliliğini ve oylama yerine erişimini güvence altına alacak şekilde güncellenmelidir.

9. Engelli yurttaşların iradesinin tam olarak siyasal süreçlere yansıtılabilmesi ve üst düzeyde temsiliyetinin sağlanabilmesi için yaygın bir toplumsal eğitim gerçekleştirilmeli, özellikle Yüksek Seçim Kurulu görevlilerinin ve parti görevlilerinin eğitimine özel bir önem verilmelidir.

10. Olumsuz önyargıların giderilebilmesi için engelliler ve siyaset kurumu arasında daha yakın işbirliği sağlayacak aktiviteler yapılmalı ve bu konuda sivil toplum örgütleri daha etkin görevler almalı.

11. Siyasal partiler yasası değiştirilmeli, temsiliyetin toplumsal kesimlere yaygınlaştırılması için siyasal partiler bünyesinde engelliler kolu oluşturulması zorunlu hale getirilmelidir

12. Siyasal partiler engelli kuruluşlarının da görüşlerini alarak engelli sorunlarının ve diğer bütün dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü için program geliştirilmelidir.

13. Toplumsal cinsiyet eşitliği de gözetilerek, genel ve yerel siyasal temsil organlarında engellilerin etkin eşitlik anlayışı temelinde temsili, kota ve diğer özendirici yöntemlerle sağlanmalıdır. Temsilin engelli hakları mücadelesinden gelen kimselerle gerçekleştirilmesi esastır.

14. Seçim bildirgeleri vb. siyasal dokümanlar kolay okunabilir olmalı, işaret dili ve kabartma harflerle ve sesli olarak da kamuoyuna ulaştırılması sağlanmalı, okuma yazma bilmeyenleri ve farklı algı düzeylerini dikkate alan yöntemlerle çoğaltılmalıdır.

Umarım, çok önemli olan bu hususları Sayın milletvekillerimiz yerel seçimimden önce dikkate alır.

Çağdaş demokrasilerde siyasal yaşama katılma tüm yurttaşlar için en vazgeçilmez haklardan biri olarak görülmekte. Toplumun tüm bireyleri seçme-seçilme, yönetime katılma-yönetimde söz sahibi olma gibi çeşitli siyasal haklara sahip. Bu hakların, tüm diğer yurttaşlık hakları gibi, engelliler için de geçerli olmasını istiyoruz. Ancak, mevcut durum engellilerin bu haklarını son derece sınırlı olarak kullanabildiklerini göstermekte. Bu durum özellikle seçilme hakkı konusunda belirgin bir biçimde göze çarpmakta. Örneğin; ülke genelindeki belediye meclislerinin toplam üye sayısı 20.000’in üzerinde iken, bu meclislerde yer alan engelli sayısı 30’u geçmemekte. Ama ne yazık ki Elazığ Belediyesi’nde engellileri temsil edecek bir engelli meclis üyesi yok. Neden alınmadı veya neden fırsat verilmedi ve 550 milletvekilinin bulunduğu TBMM’de yalnızca 3 engelli milletvekili yer almakta.

Engellilerimizi sahipsiz bırakmayarak, yalnız hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…