ELAZIĞ İLİ SİVRİCE İLÇESİ DUYGULU KÖYÜ CAMİİ ANA MEKAN VE EKLENTİLERİ (İMAM ODASI, MİNARE, ABDESTHANE) RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ HİZMETLERİ HAZIRLANMASI İŞİ

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

İhale Kayıt Numarası :           2023/1218079

İşin Adı           :           Elazığ İli Sivrice İlçesi Duygulu Köyü Camii Ana Mekan Ve Eklentileri (İmam Odası, Minare, Abdesthane) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Çevre Düzenleme Projeleri Hizmetleri Hazırlanması İşi

İhale Türü - Usulü      :           Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi         :           Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 23100

b) Telefon ve faks numarası  :           4242475327 - 4242474631

c) Elektronik posta adresi      :           [email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının

görülebileceği internet adresi :           www.elazigozelidaresi.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı     :           168 m2 Ana Mekan + 81 m2 Eklentilere ait Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlanması

b) Yapılacağı Yer       :           Elazığ İli Sivrice İlçesi Duygulu Köyü

c) Süresi          :           Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer        :           Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ / Merkez

b) Tarihi ve saati        :           28.11.2023 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

İhale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

h)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İstekli tarafından teklif edilen bedelin %100’ü oranında iş deneyim belgesi

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, “kültür varlıkları restorasyon projesi hazırlama” işleri kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar  Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar uygulanacaktır.

                                                                                                    

#ilangovtr Basın No ILN01928401