T.C.

    ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN

               İ L A N

KİLİTLİ PARKE VE BORDÜR TAŞI FABRİKASI  KİRALANMASI

1- İdarenin;

 a) Adresi : İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ

 b) Telefon ve Fax No ( 0424) 2475327 – (0424) 2474796 

2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine tahsisli olup, Merkez İlçesi Sarıçubuk Mevkinde Bulunan Elazığ İl Özel İdaresine Ait Kilitli Parke Üretim Tesisi (Tapuda Merkez İlçe Bızmışen  Köyü Ada 117 Parsel 135 nolu  üzerinde kayıtlı Tesis) 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 3-İhale usulü: 2886 sayılı DİK.’ nın  45. Maddesi gereğince “Açık Arttırma İhale Usulü “

 4- İhale 30/01/2024 tarihinde saat 10.00 da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır

 

5-  İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,

b) Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuzu,

c) Noter tasdikli imza sirküsünü,

ç) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan suretini ,

d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

e)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve  istekli adına katılan kişinin  Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,

ğ)İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli

 Ortak Girişim Beyannamesini,

i)İsteklinin herhangi bir ihaleden yasaklı olmadığına dair taahhütnamesi,

6-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

8- İhale komisyonu, 2886  Sayılı kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.

9-İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünde görülebilir.

S.No

Mahallesi/Köy

Ada

Parsel

Muhammen Bedeli TL.

Geçici Teminat TL.

Dosya Bedeli

İhale tarihi

İhale Saati

1

Merkez/Sarıçubuk Köyü Mevkiinde Bulunan Kilitli Parke Tesisi

117

135

20.275.200,00TL

1.216.512,00TL

200.00

30.01.2024

10:00

        İlan Olunur.                                                                                                                                          

#ilangovtr Basın No ILN01963197