4 AY SÜRE İLE ELAZIĞ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE SİVRİSİNEK, KARASİNEK GİBİ VEKTÖRLER İLE MÜCADELE AMACIYLA BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI, İLAÇLAMA ARACI VE MAKİNESİ KİRALANMASI İŞİ

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

4 Ay süre ile Elazığ Merkez ve İlçe Köylerinde Sivrisinek, Karasinek gibi Vektörler ile Mücadele amacıyla Biyosidal Ürün Alımı, İlaçlama Aracı ve Makinesi Kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/504643

1-İdarenin

a) Adı  : ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi : Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 23100 - ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası  : 4242475327 - 4242474631

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı  : 4 Ay süre ile Elazığ Merkez ve İlçe Köylerinde Sivrisinek, Karasinek gibi Vektörler ile Mücadele amacıyla Biyosidal Ürün Alımı, İlaçlama Aracı ve Makinesi Kiralanması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı :4 Ay Süre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Elazığ Merkez ve İlçe Köyleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır

d) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ / Merkez

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a-) Ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı etiketleri, biyosidal ürün ruhsatnameleri ve İhale tarihinde geçerli olan Satış Yetki Belgelerini YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA İŞLEYEREK idareye sunacaktır. (Ad, Tarih, Sayı vb Teyit Edici Kriterler Yazılacak.)

b-) 02.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27893 sayılı Zirai Mücadele Alet ve Makineleri hakkında yönetmeliğe uygun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmış ULV ve Bahçe Pulvarizatörü olarak kullanımına ilişkin ruhsata sahip olmalıdır ve ruhsatın aslı veya noter onaylı sureti YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA İŞLEYEREK ibraz edilmelidir. (Ad, Tarih, Sayı vb Teyit Edici Kriterler Yazılacak.)

c-) Cihazın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmış Tamtest raporu bulunmalıdır ve raporun aslı veya noter onaylı sureti YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA İŞLEYEREK  ibraz edilmelidir. (Ad, Tarih, Sayı vb Teyit Edici Kriterler Yazılacak.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILNO1835799