İHALE İLANI

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beton elemanları mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/486604

1-İdarenin

a) Adı

:

ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242484701-1422 - 4242484720

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Beton elemanları mal

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 Kalem cins ve ebatta Beton Elemanı mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne Bağlı depo alanı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 150 (YÜZELLİ) TAKVİM GÜNÜDÜR

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 1 mt. Et kalınlığı 13 cm. yüksekliği 60 cm.)

4,0283%

6,6179%

2

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 80 cm. Et kalınlığı 13 cm. yüksekliği 50 cm.)

1,0237%

1,6818%

2

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası konik elemanı (H=65 cm)

2,7985%

4,5976%

2

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası konik elemanı (H=35 cm)

1,0835%

1,7801%

1

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası konik elemanı (H=60 cm) (İç çapı 80 cm)

1,1301%

1,8565%

2

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası kare konik elemanı (H=35 cm)

1,0835%

1,7801%

1

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası taban elemanı (300 mm.'lik 2 giriş 2 çıkışlı)

5,1849%

8,5181%

2

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası taban elemanı (300 mm.'lik 2 giriş 2 çıkışlı) (İç çapı 80 cm)

2,1803%

3,582%

2

Buhar kürlü 500 dozlu demir donatılı prefabrik yağmur suyu ızgarası tabanı (45x60 cm.'lik ızgaralarda kullanılacak) (300 mm çıkışlı)

5,4841%

9,0095%

2

8 cm lik 500 dozlu buhar kürlü demir donatılı baca yükseltme elemanı

12,497%

20,5308%

3

Çimento (25 kg’lık)

0,7578%

1,245%

1

Çok hızlı priz alan akıcı tamir harcı (25 kg’lık)

0,4786%

0,7863%

2

70 cm çaplı Demir donatılı Muayene baca kapağı (h=10 cm)

3,4101%

5,6023%

2

50 x100 cm Demir donatılı parsel bacası kapağı (h=10 cm)

1,6053%

2,6373%

2

Q1000 mm Büz Boru (Tek hasırlı)

27,2542%

44,7747%

4

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                                                                          

                                                                                                                                  Oğuz GÜNDAĞ

                                                                                                                                Su ve Kanalizasyon Müdür V.

                                                                                                                                                          

                  

#ilangovtr Basın No: ILNO1828885