İ L A N
T.C.
ELAZIĞ2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2016/682 Esas
Davacı , TÜLAY HABOUSH ile Davalı , NADER HABAOUSH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davacı TÜLAY HABOUSH tarafındanDavalı NADER HABAOUSH'a (Hasenenve Nadadan kızı, 1962 doğumlu, ) karşı açılan Boşanma davasında; Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasının kabulüne, 25.000,00 TL maddi ve 40.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, aylık 750,00 TL nafakanın boşanma gerçekleşinceye kadar tedbir, boşanma gerçekleşince yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline, her yıl ÜFE oranında artış yapılmasına, dair talepte bulunduğu anlaşıldığından,
'' İş bu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunur.'' Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK 122,317,318 maddeler).
'' 29/12/2023 günü saat 09:20'de duruşmaya geliniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde delil olarak gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur." İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN01921307