Tüketicileri koruma kanunu bugün yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği ve tüketicinin daha ileri düzeyde korunması için yayınlanan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği bugün yeni bir dönem başladı.

EKONOMİ 01.10.2022, 18:44
Tüketicileri koruma kanunu bugün yürürlüğe girdi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören 7392 sayılı Kanun 1 Nisan'da yayınlandı. Kanun kapsamındaki devre tatile ilişkin düzenlemeler 1 Nisan'da tarihinde, diğer düzenlemeler ise bugün yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Kanunu'nun yayınlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

TÜKETİCİLERİN LEHİNE DÜZENLEME

Söz konusu Kanun ve ikincil düzenlemelerle, taksitle satış sözleşmelerinde temerrüde düşmeleri halinde tüketiciler lehine düzenleme yapıldı.

BORCUN TAHSİLATI İÇİN SÜRE TANINDI

Taksitle satış sözleşmelerinde, tüketicilerin temerrüde düşmeleri halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.

CAYMA HAKKINDAN YARARLANACAK

Tüketici kredisi borcunun tamamını 14 gün içinde ödeyen tüketiciler, bildirim aranmaksızın Kanun'un cayma hakkına ilişkin tanıdığı haklardan yararlanmaya başlayacak.

Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içerisinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.

Cayma süresi içerisinde kredi borcunun tamamını erken ödeyen tüketicilerin cayma hakkını kullandıkları kabul edilecek ve tüketiciler, iadesi gerekli ücretleri geri alabilecek.

KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE İNDİRİM

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranının düşürülmesi halinde tüketiciler, 30 gün beklemeden bu indirimden faydalanmaya başlayacaklar.

Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yapılan faiz oranı indiriminin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılarak akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.

KREDİYLE İLGİLİ OLMAYAN SİGORTALAR YASAKLANDI

Tüketici ve konut kredilerinde krediyle ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı.

Bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye sunmak şartıyla, kredi bağlantılı sigortayı da içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanınarak, tüketicinin bu 2 teklifi de kendi iradesiyle değerlendirmesi ve sigortalı ya da sigortasız teklifi tercih edebilmesi sağlandı.

Farklı faiz oranlı kredi tekliflerinden indirimli olanın seçilebilmesi için kredi verenin şart koştuğu kredi bağlantılı sigortalar dışında tüketicinin ihtiyaç duymadığı ve yararlanmayacağı yan finansal ürün veya hizmetlerin alım şartı yasaklanarak kredi nedeniyle tüketicilerin katlandığı maliyetler azaltıldı.

SATILAN KONUTUN AZAMİ TESLİM SÜRESİ BELİRLENDİ

Ön ödemeli olarak tüketicilere satılan konutun azami teslim süresi 48 aya çıkarılırken, sözleşmede belirlenen teslim tarihine uyulması da zorunlu hale geldi.

Mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan platformlara ilk defa sorumluluk ve yükümlülükler getirildi.

Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara, tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getirildi.

Ayrıca aracı hizmet sağlayıcıların mesafeli sözleşmelerin bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim veya ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı veya sağlayıcı ile tüketicilere karşı sorumlu olacak.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE MÜLK SATIŞI YASAKLANDI

Tüketicilerin mağduriyet yaşadığı alanların başında gelen devre tatil sözleşmelerine ilişkin yapılan değişikliklerle bu sektörde yaşanan tüketici sorunları azaltılacak. Devre tatil sektörüne faaliyet gösteren şirketlerin uymak zorunda oldukları kurallar tüketici lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanırken, bu tür satışlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılarak tüketicilere sadece tamamen bitmiş ve işletilmeye hazır olan tesislerin satışının yapılması sağlandı.

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM

Tüketicilerin haklarının daha kapsamlı bir biçimde korunabilmesi amacıyla ayni hakka konu devre tatil sözleşmelerinin sadece Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devre mülk sözleşmesi şeklinde kurulması zorunlu kılındı.

Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği şeklinde devre tatil hakkı tanınamayacağı hususu düzenlendi.

Ayrıca, paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapamayacakları hükme bağlandı.

Cayma süresi içinde tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı belge alma yasağı devre mülk sözleşmelerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Söz konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemelerinin derhal iade edileceği ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin tüketici yönünden geçersiz olacağı hususu düzenlendi.

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNDE 10 YILLIK AZAMİ SÜRE SINIRI

Tüketicilerin, şahsi hakka konu sözleşmelerde zamanla tesisin eskimesi, hizmetlerin beklenen nitelikte sunulamaması, yüksek aidat ücretleri gibi sorunlar nedeniyle 99 yıla varan sözleşmeler nedeniyle sözleşmeleri feshedememeleri ve bu tesisler için her yıl yüksek aidat ücretleri ödemek zorunda oldukları göz önünde bulundurularak, şahsi hakka konu devre tatil sözleşmelerinde 10 yıllık azami süre sınırı getirildi.

Bu düzenlemelere ek olarak, tüketicinin en az 90 öncesinden devre tatili kullanmayacağını sağlayıcıya bildirmesi durumunda, o dönem için herhangi bir isim altında bedel alınmayacağı düzenlendi.

Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda öngörülen 15 günlük devre süresinin uzun bir süre olduğu ve dünya uygulamalarının genellikle 7 gün şeklinde olduğu dikkate alınarak Kanun'da yer alan asgari süre 7 gün olarak değiştirildi.

SAHTE SERVİS İSTASYONLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sürdürülebilir tüketimi özendirmek ve tasarrufu teşvik ederek israfı önlemek amacıyla yenilenmiş ürünler ilk defa kanunla düzenleme altına alındı.

Cep telefonu gibi tüketicilerin sıklıkla değiştirdiği ve ithalatta önemli bir yer tutan ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen "yenileme merkezleri" aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak, en az 1 yıl süreyle, garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılmasına imkan tanındı.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak şekilde hizmet vermelerinin önlenmesi adına özel servis istasyonlarına servis fişi, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde "özel servis" ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi.

Tüketicilerin doğru ve güncel yetkili servis istasyonu bilgilerine ulaşabilmeleri, herhangi bir aldatıcı uygulama nedeniyle mağdur olmamaları amacıyla üretici ve ithalatçılara, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerini Bakanlıkça kurulan sisteme kaydetme zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, garanti süresi tamamlandıktan sonra yedek parçanın temin edilememesi, servis istasyonunun bulunmaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmetin verilmemesi gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen kullanım ömrü süresince tüketiciler, üretici ve ithalatçılardan zararlarının tazminini talep edebilecekler.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU SINIRI 30 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Tüketiciler için etkin ve masrafsız bir hak arama yolu olan tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 15 bin 430 liradan 30 bin liraya çıkartıldı.

Tüketici hakem heyetlerinin üye, raportör ve toplantı konularına ilişkin kurumsal alt yapısı iyileştirildi. Heyetlerin inceleme süresi hızlandırılarak, 6 aylık süreye ilave edilebilecek ek süre 6 aydan 3 aya indirildi.

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, heyet tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce, 7 gün süre verilmek suretiyle, başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Taraflardan her birinin, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebileceği hükme bağlandı.

CEZALAR UYGULANABİLİR VE CAYDIRICI OLACAK

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan cezalar tekrar gözden geçirilerek, cezaların uygulanabilir ve caydırıcı olmasına yönelik değişiklikler yapıldı.

Tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kuran veya kurulmasına aracılık edenler hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanması hükmü getirildi.

Ayrıca Reklam Kuruluna internet üzerinden yapılan tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar hakkında erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi tanındı.

banner3
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2022
İmsak 05:49
Güneş 07:17
Öğle 12:18
İkindi 14:48
Akşam 17:09
Yatsı 18:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 14 25
4. Pendikspor 14 25
5. Bodrumspor 15 25
6. Boluspor 14 25
7. Keçiörengücü 14 25
8. Bandırmaspor 15 24
9. Manisa FK 14 23
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4