ARICAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

ARAÇ  SATIŞ İLANI

 

              Vakfımıza ait 23 P 2105 plakalı, 2015 Model FORD COURİER marka hizmet aracı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır

İHALEYE ÇIKARTILAN 23 P 2105  PLAKALI ARACIN

 NİTELİĞİ                           

Hizmet Aracı

MİKTARI

1 Adet

DURUMU                      

Faal

MUAMMEN BEDELİ       

 619.666,67 TL (AltıyüzOndokuzBinAltıyüzAltmışAltıLiraAltmışYediKrş)

GEÇİCİ TEMİNATI          

18.590,0001TL (OnsekizBinBeşYüzDoksanLiraSıfırSıfırSıfırBirKrş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

15.09.2023 / Cuma Saat: 10.00

İDARENİN TELEFON VE FAKS NUMARASI

 Tel:0 424 771 2105

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Arıcak SYDV Toplantı Salonu

İHALE ŞEKLİ                     

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.       

 1. İhalesi Arıcak SYDV Binasında 15.09.2023 Cuma/Saat:10.00’da SYDV Toplantı Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

     İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)

 1. Dilekçe (Satışa çıkan aracı gördüğüne dair)
 2. Kanuni ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)
 3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 4. Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

 1. Dilekçe (Satışa çıkan araçları gördüğüne dair)
 2. Ticaret ve Sanayi odası belgesi, Ticaret sicil belgesi
 3. Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
 4. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
 5. Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

3.     İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4.     Telgraf, Faks ve Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.     Satılacak Araç mesai saatlerinde Arıcak SYDV binası önünde, yakınında görülebilir, artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

6.     Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

7.     Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Manisa Mahkemeleri yetkilidir.

8.     Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9.     İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

     10.   Araçla ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir

     11.   Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.aricak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.Kamuoyuna ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01885308