T.C

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                          BELEDİYEMİZ TAŞINMAZLARINA AİT SATIŞ İLANI             15.05.2023

 

                                                                                                                                                 

              Belediyemiz Meclisinin 15.05.2023 tarihinde almış olduğu 14 Nolu Meclis kararına ve Belediye Encümeninin 15.05.2023 tarihinde almış olduğu 22 Nolu kararına istinaden satışına karar verilen aşağıda niteliği, m2 si, muhammen bedeli ve adetleri belirtilen taşınmazlar 2886 Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile  05.06.2023 tarihinde saat 14:00 da  Millet Kıraathanesi ve Kültür Evi Encümen Toplantı Salonunda ihale edilecektir.

          Söz konusu Taşınmazlara ait tahmin edilen satış (muhammen) bedeli ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda sunulmuştur.

        İhaleye girecek olanların 200.00 (İkiyüz) TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden şartname satın almaları ve muhammen bedelin %3 ünü ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Akçakiraz Belediye Başkanlığına ait TR 310001500158007304919034 İBAN

nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

1)   Yenice Mahallesi Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 115 Parsel : 24  Nolu 10.212,60 m² lik Sulu Tarla (10.212,60 x 90,00 TL) 919.134,00 (DokuzyüzondukuzbinyüzotuzdörtTL)

2)   Perçenç (Akçakiraz) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 496 Parsel : 11  Nolu 2.892,73 m² lik Sulu Tarla (2.892,73 x 120,00 TL) 347.127,60 (ÜçyüzkırkyedibinyüzyirmiyediTLaltmışkuruş)

3)   Perçenç (Akçakiraz) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 497 Parsel : 18  Nolu 3.989,20 m² lik Sulu Tarla (3.989,20 x 120,00 TL) 478.704,00 (DörtyüzyetmişsekizbinyediyüzTL)

4)   Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 456 Parsel : 8  Nolu 372,52 m² lik Arsa   (372,52 x 650,00 TL) 242.138,00 (İkiyüzkırkikibinyüzotuzsekizTL)

5)   Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 453 Parsel : 5  Nolu 338,58 m² lik Arsa   (338,58 x 650,00 TL) 220.077,00 (İkiyüzyirmibinsıfıryetmişyediTL)

6)   Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 1863 Parsel : 5  Nolu 543,57 m² lik Arsa   (543,57 x 450,00 TL) 244.606,50 (İkiyüzkırkdörtbinaltıyüzaltıTLellikuruş)

7)   Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 455 Parsel : 1  Nolu 1.067,48 m² lik Arsa   (1.067,48 x 650,00 TL) 693.862,00 (AltıyüzdoksanüçbinsekizyüzaltmışikiTL)

8)   Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 251 Parsel : 2  Nolu 1.612,00 m² lik Arsa   (1.612,00 x 500,00 TL) 806.000,00 (SekizyüzaltıbinTL)

9)   Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 251 Parsel : 3  Nolu 1.100,48 m² lik Arsa   (1.100,00 x 500,00 TL) 550.000,00 (BeşyüzellibinTL)

10)                Etminik (A.Çevre) Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ada : 251 Parsel : 4  Nolu 1.100,00 m² lik Arsa   (1.100,00 x 500,00 TL) 550.000,00 (BeşyüzellibinTL)

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 

1- Kanuni ikametgahı olması,

2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması     tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

 

 

          İLAN OLUNUR.                                           

#ilangovtr Basın No: ILNO1830613