1 ADET KISMİ ZAMANLI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMET ALIM İŞİ, (1248 SAAT-250 İŞ GÜNÜ SONUNDA)

54' ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
1 Adet Kısmi Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Alım İşi, (1248 Saat-250 İş Günü Sonunda) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1182763

1-İdarenin

a) Adı

:

54' ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

MUSTAFA PAŞA MAH. FİKRET MEMİŞOĞLU CAD. 31 23100 Merkez ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242331151 - 4242369456

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

1 Adet Kısmi Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Alım İşi, (1248 Saat-250 İş Günü Sonunda)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Kısmi Zamanlı En Az (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Alım İşi, 1248 Saat (250 İş Günü sonunda)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü (Korg.Fahri BELEN Kışlası) /Elazığ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 03.01.2024, işin bitiş tarihi 30.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

03.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

54'üncü Bkm.Fb.Md.lüğü İh.Koms.Bşk.lığı/Elazığ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı iş güvenliği sertifikası

Firma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı iş güvenliği sertifikasına sahip olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı OSGB Yetki belgesi

Firma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı OSGB Yetki belgesine sahip olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILNO1925579