SON DAKİKA

Elazığ Fırat Gazetesi

Meclis Üyelerinin tek görevi parmak indirip kaldırmak mı?

Meclis Üyelerinin tek görevi parmak indirip kaldırmak mı?
Bu haber 08 Kasım 2018 - 16:31 'de eklendi ve 165 kez görüntülendi.

31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Yerel Seçimleri gerçekleşecek. Her ne kadar büyük bir çoğunluk, hangi parti kimi Belediye Başkan Adayı gösterecek şeklinde düşünüyor olsa da belediyenin kilit isimleri hiç şüphesiz Belediye Meclis Üyeleri. Belediye Meclis Üyeleri; ilin sorunlarının masaya yatırılmasında, ilin menfaatine kararlar alınmasında ve belediye başkanını denetlemek gibi ciddi görev ve yetkilerle donatılmış vaziyette… Seçimlerden önce bizlerde belediye meclis üyelerinin görev tanımını yaparak, bu göreve talip olanların tek görevlerinin parmak indirip, kaldırmak olmadığını hatırlatmak istedik. Bu konuda görüşlerini aldığımız Siyaset Bilimci ve Akademisyen Murat Aygen, kenti beş yıl yönetmeye talip olan Belediye Meclis Üyelerinin eğitimden geçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Aygen, “Meclis Üyeleri, belediyeyi rant kapısı olarak görmemeli” diyerek Belediye Meclis Üyelerinin görev tanımlarını adeta A’dan Z’ye aktardı.

 

 

Haber: Kübra TÜRKAN / ÖZEL

Seçim hazırlıkları başlar başlamaz birçok kişinin gözü kulağı belediye başkanı adayları kimler olacak ve gösterilen adaylardan kim başkanlık makamına oturacakta kaldı.  Oysa yerel seçimlerde seçmen sadece başkan seçmek adına sandık başına gitmez. Meclis üyeleri, muhtarlarda bu seçimde belirlenen önemli bir dinamiktir. Hatta ve hatta bu birimler demokrasinin en başat unsurlarıdır.

BU GÖREVE TALİP OLANLAR, BU GÖREVİ BİLİYOR MU?

Peki bizler bu başat unsurların rollerinin ne kadar farkındayız? Ya da bu göreve talip olan aday adayları nasıl bir göreve talip olduklarının bilincindeler? Fırat gazetesi olarak bizler haberimizin bu kısmında demokrasimizin başat unsurlarından olan belediye meclis üyelerinin görev tanımını yapacağız.  Çünkü vatandaş gerçekten bu makamları işgal edenlerin gerçekten işinin ehli olmasını istiyor ve onların tek görevlerinin parmak indirip, kaldırmanın ötesinde olmasını bekliyorlar. Bizde Belediye Meclis Üyelerinin asli görevlerini işin ehli olan Siyaset Bilimci ve Akademisyen Murat  Aygen’e sorduk. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Aygen, sözlerinin başında yerel yönetimlerin neden önemli olduğunu vurguladı. Aygen, “Yerel yönetimler, bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez birimlerdir” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER; YEREL TOPLULUKLARIN İHTİYAÇINI TESPİT ETMELİDİR”

Yerel yönetimlerin gelişmişliğinin demokrasilerle bağlantılı olduğunu kaydeden Aygen, “Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, söz konusu ülkedeki demokrasinin gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Yerel yönetimler demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez kurumlardır. Yerel yönetimler idari ve siyasi yönü olan kurumlardır. Yerel yönetimlerin idari yönü, bu kurumların yerel nitelikteki belirli hizmetleri halka etkin ve verimli şekilde sunacak birimler olması anlamına gelmektedir. Yerel yönetimlerin, yerel toplulukların ihtiyaçlarını ve önceliklerini daha iyi tespit etmektedir” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE MECLİSİ KARAR ORGANIDIR”

Belediye Meclis Üyelerinin seçim sırasında %10 baraja takıldığını kaydeden ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını aktaran Aygen,  bu durumun temsil noktasında sıkıntı oluşturduğuna da dikkat çekti. Belediye meclisi tanımını yapan Aygen, “Belediye Meclisi; belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur” dedi.

BÜTÇE VE KESİN HESAP ÜYELERİN ELİNDE

Belediye Meclisini oluşturan meclis üyelerinin görevlerini de tek tek hatırlatarak açıklamasını sürdürdü. Aygen, “Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır” dedi.

“BORÇLANMAYA BİLE MECLİS ÜYELERİ KARAR VERİR”

Belediyenin borçlanmasına karar verecek kişilerin de meclis üyeleri olduğunu kaydeden ve meclis üyelerinin görevlerini aktarmaya devam eden Aygen, “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermekte bu görevlerin arasındadır” dedi.

AYGEN, A’DAN Z’YE GÖREVLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Belediye Meclis Üyelerinin görevlerini A’dan Z’ye sıralayan  Aygen, “Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.  Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” diyerek bu göreve talip olanlara iş yüklerinin ne denli ağır ve ciddi olduğunu aktardı.

“BU GÖREVE TALİP OLANLAR EĞİTİMDEN GEÇMELİ”

Böylesi hassas göreve talip olanların muhakkak eğitimden geçmesi gerektiğini de kaydeden Aygen, “Siyasi partilerce gösterilecek belediye meclis üyelerinin görev alanlarıyla ilgili bilgilere sahip olması veya bu konuda eğitimli olması lazımdır. Belediye meclisi belediyenin en üst karar organıdır. Mecliste alınmayan herhangi bir kararın uygulanması mümkün görünmemektedir. Kentin, kültürel, sosyal, ekonomik ve gelişmesiyle çok önemli karar alabilirler. Kentin gelişmesi, kent güvenliği gibi birçok konularda karar alma merciidir” dedi.

“KENTİ BEŞ YIL YÖNETMEYE TALİP OLANLAR HASSASİYETLE SEÇİLMELİDİR”

Bu göreve talip olanların bir takım özelliklere sahip olması gerektiğini de vurgulayan Aygen, “Belediye Meclis Üyesi gösterilecek kişilerin bir takım hasletleri ve özellikleri olması lazımdır. Bu kişiler; kültürlü, iyi bir eğitim almış ve göreviyle alakalı bazı donanımlara sahip olması gerekiyor. Özellikle imar konusunda, kentleşme konularında, kentsel planlamada ve yönetim alanında, şehirleşme hususunda yetişmiş olması elzemdir. Milletvekilleri ve partilerin il yönetimleri arasında dağıtılan meclis üye listeleri kentin kalkınmasında karar alıcı noktasında olmamalıdır. Kenti beş yıl yönetmeye talip bir meclis üye listesi seçime katılacak partilerin mutlaka üzerinde dikkatle durulması elzemdir” ifadelerini kullandı.

“MECLİS ÇOĞULCU OLMALIDIR”

Partilerin böylesi hassas bir konuma getirecekleri kişiyi çok iyi seçmesi gerektiğini aktaran Aygen, “Kentimizin, Elazığ’ımızın bir beş yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Bu vesileyle partilerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi lazımdır. Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasinin olması için meclis listelerinin her ilçenin temsilcisi olduğu, Sivil Toplum Kuruşlarının da görüşünün alındığı temsilci gösterdiği, kentimizde yaşayan tüm dezavantajlı kesimlerinde üye verdiği ve gösterildiği bir meclis listesi yapılmasında fayda vardır” dedi.

“MECLİS ÜYELERİ BELEDİYEYİ RANT KAPISI OLARAK GÖRMEMELİ”

“Meclis üyeleri belediyeyi bir rant kapısı görmekten uzak olmalıdır” diyen Aygen,  “Meclis üyeliği geçim kapısı olmamalıdır. Yönetmelik gereği meclis üyeleri içerisinde başkan yardımcılığı yapacak olanların mutlaka kentleşme, çevre, ulaşım, güvenlik, planlama ve yönetim konusunda uzman olması lazımdır. Başkan yardımcısı ve ihtisas ve denetim konusunda görev alacak kişilerin mutlaka listelerde yer verilmesi lazımdır. Türkiye’de uygulanan belediyecilik anlayışı Güçlü Başkan, Zayıf Meclis Modelidir. Çoğulcu ve katılımcı demokrasilerde ise zayıf başkan güçlü meclis veya güçlü başkan güçlü meclis olması lazımdır” ifadelerini kullandı.  Ayrıca Aygen,  “Kendine değil, kentine çalışan Belediye Başkanı ve kendini değil, kentimizi düşünen Belediye Meclis Üyelerini istiyoruz” dedi.

“SEÇİM BARAJI KALDIRILMALI”

Belediye Meclis Üyelerinin de ön seçimle belirlenmesi gerektiğini belirten Aygen,  “Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri seçiminde baraj kaldırılmalıdır. Onun için sadece siyasal partiler değil, bir takım sivil toplum örgütleri ya da o şehirdeki, o bölgedeki bir mesele ile ilgili yurttaşların örgütlenebilmesi ve belediye meclisine aday göstermesi uygun hale getirilmelidir. Seçimi resmi siyasal partilerin dışına çıkaracak bir takım yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Dünya da birçok ülkede ulusal düzeyde başka bir seçim sistemi, yerel düzeyde başka seçim sistemleri uygulanabiliyor. Seçmen, bir partinin listesine oy vermek zorunda olmasının yerine tercih ettiği adayları sıralayabilir. Böylelikle yerel meclisler daha temsili olur” dedi.

“YERELDE REFERANDUM DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Belediye Meclislerin iyi seçilmesinin ne denli önemli olduğunu vurgulayan Aygen, “Yerel meclisler daha temsili olursa belediye başkanları daha etkin bir biçimde denetlenebilir ve hesap sorulabilir. Bu noktada, yerel düzeyde azınlıkta kalan grupların da temsil edilebilmesi ve bunların taleplerinin siyasal gündeme girebilmesini sağlayacak kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi lazımdır. Yerel demokrasinin geliştirilmesi için bazı ülkelerde yerel yönetimlerde referandum mekanizmasının uygulandığını görüyoruz. Yerel yönetimler çeşitli konularda referandum yaparak, halka başvuracak bir takım yetkilere sahip olmalıdır. Geri çağırma, diye yöntem var. Bir bölgede belli sayıdaki yurttaş imza topladığında, icabında belediye başkanının görevden alınabilmesini sağlayacak mekanizmaların getirilmesi düşünülmelidir” dedi.

“KENT KONSEYLERİ BELEDİYE BİNASI İÇERİSİNDE HİZMET VERMEMELİ”

Yerelde halkın karar alma süreçlerinde etkili olması gerektiğini belirten Aygen, “Yerel düzeyde oluşturulan ve halkın karar alma süreçlerine dâhil olmasına imkân veren mekanizmalar oluşturulmalıdır. Yerel yönetimlerin şeffaflığına, hesap verebilirliğine ve halkın denetiminin etkinleştirilmesine aracılık edecek kanallar yaşama geçirilmelidir. Kent Konseyleri aktif hale getirilmeli ve kent konseylerinde oluşturulacak meclisler, şehirlerde yaşayan tüm paydaşları kapsayacak şekilde oluşturulmalı, tüm dezavantajlı kesimleri de kapsayacak çalışma kozalakları da kurulmalıdır. Kent Konseylerinin ofisleri belediye binalarının dışında olmalıdır. Büyükşehir yapılan illerde özel idarelerin varlığını sürdürmesinde yarar vardır. Büyükşehir belediyeleri de dâhil olmak üzere belediyelerde ve devletle, devletin görev alanına giren konularla il özel idarelerininkiler arasında çizilmesi gerekli çizgiyi, sağlıklı bir şekilde çizmek gerekir. Bu tür bir düzenleme belki de ileride geçilmesi düşünülen bölge yönetimlerine bir alt yapı olabilir. Bölgeler arası geri kalmışlığa çare olabilir” dedi.

“EN İYİ HİZMET HALKA EN YAKIN BİRİMLERDE VERİLMEKTEDİR”

“Vatandaşların katılımı en iyi yerel yönetimlerde gerçekleşmektedir” diyen Aygen sözlerinin sonunda “En iyi hizmet halka en yakın birimlerce verilmektedir. Bu sebepten dolayı yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Ülkelerin demokrasileri geliştikçe merkezi yönetimler esnekleşmekte ve mutlak merkeziyetçi anlayışlar ise ya ortadan kalkmakta veya yumuşamakta ve âdemi merkezi eğilimler yaygınlaşmaktadır. Günümüzde kentte yaşayan insanların demokrasi ve katılım talepleri, kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumsal refahtan daha fazla pay alma, düzenli ve güvenli bir kentte yaşama arzusu ve beklentisi artmıştır. Büyükşehirlerde yaşayan insanların alt yapı, ulaşım, trafik, temiz çevre, yeşil alanların fazlalığı, sağlıklı kentleşme talepleri çoğalmaktadır. Barınma, konut, kültür, eğlenme, dinlenme ve park alanları gibi sorunlar yerel yönetimlerin halen devam eden sorunlarıdır. Büyükşehir uygulamaları, sorunların çözümünde ciddi bir model olarak görülmekte ve bu uygulama diğer kentlerde de büyükşehir olma arzusunu artırmaktadır” diyerek büyükşehir ve il yönetimi arasındaki farklılıklara da dikkat çekerek sözlerini tamamladı.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER