Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

BÜTÜN MUHASEBECİLER İADE RAPORU MU YAZACAK?

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

Gündemdeki KDV Tasarısının suhuletle tetkik edilmediğinde farklı beklentilere yol açacak hükümleri var. En başta, devreden KDV’nin iade edilebileceği meselesi, korkulu rüya görmesi gereken bazı kişileri henüz uyandırmamış olacak ki, pembe beklentiler havada uçuşuyor.

Birçok kişiyi heyecanlandıran bir başka konu ise SMMM’lere KDV iade raporu tanzim etme yetkisi başlığıyla tartışılan sorun.

Tasarının 19’uncu maddesi ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi ekleniyor.

“Madde 8/A- Maliye Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Kanun tasarısını hazırlayanların amacını merak ettiren, onların niyeti üzerinden kavranabilecek bir konu. Meslek mensuplarının kategorik ayrım noktalarının dikkate alınmayacağı bir evirilmenin işaretlerini de taşıyor; tam tersi bazı zorunlulukların hâllini amaçlayan vasat bir düzenlemeboyutu da var.

Hâlihazırda KDV iade raporu tanzim etme yetkisi, aynı zamanda YMM’lerce yürütülen en kapsamlı işi ifade ediyor. Bu “yetki”nin bütün meslek mensuplarını verilmesinin “yapı bozucu” bir etkiye yol açacağı kesin.

Ancak tasarıyı hazırlayanların niyetinin bu yapı bozucu etki olmadığını; amacın “devreden KDV’nin iadesi “ başlığında doğacak ve YMM uzmanlığını gerektirmeyen iadeler için bir ara çözüm olduğunu düşünüyorum. Tasarının gerekçesinde de “ortaya çıkacak ilave iş ve işlemlerin doğru ve hızlı yapılabilmesini teminen” düzenleme yapıldığı belirtiliyor.

Kanaatime göre, düzenlemedeki “iadeye dayanak teşkil edecek rapor” ifadesi yanlış bir adlandırma. Mevcut düzenlemede beşbin TL’nin altında nakit iade talepleri mükellef imzasıyla esasen SMMM marifetiyle gerçekleştiriliyor. Burada beyanname ve dilekçeler ile bazı özel listelemelerin “raporlama” adıyla talep edilmemesi bir adlandırma meselesidir. Pekala, bu belgelerin tümüne birden “iadeye dayanak teşkil edecek bildirim” diye bir üst başlık konabilirdi.

Tasarının “iadeye dayanak teşkil edecek rapor” tanımının “KDV İade Raporu” olmadığını ya da olmaması gerektiğini düşünüyorum.

KDV İade Raporu, 3568 sayılı meslek yasası ile meslek mensupları arasında konulan işbölümü itibariyle, “denetim” çalışmasının ürünü olan bir belge türüdür. 

Defter tutan ve denetim yapan meslek mensuplarının ayrı olması ve tabi denetim yapanın “defter tutanlar arasından seçilerek sertifikalandırılan”  meslek mensubu olması işin tabiatına uygundur. Bu durumda kaydeden-denetleyenayrımını ortadan kaldıracak bir düzenleme mevcut yapıyı bozucu etki edecektir.

Bu düzenlemeninbir başka boyutu da mevcutta defterini tuttukları mükellefler ile hizmet bedelinin tahsilinde sorunlar yaşayan meslektaşlarımızın tahsilat sorununu katmerlendirecek, mesleğin jargonuyla söylersek angaryalara bir yenisi daha eklenecektir.

Önümüzdeki dönemde tüm mali işlemlerin dijitalleşmesi ile beraber kayıt dışılığın iyice daralacağını ve muhasebe mesleğinin her zamankinden daha önemli olacağını düşünüyorum. Bu vasatta muhasebe camiasının tüm aktörleri için öncelikli sorunun işini daha doğru yapmak, hak ettiği bedelleri tahsil etmek, saygınlığını kendi elleriyle tesis etmek olduğuna kaniyim. Gündemdeki tartışmanın bu hedefe odaklı olmadığını görüyor ve üzülüyorum.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet