Ata Şengül

Ata Şengül

Yumuşak Güç

“Eğer istediklerimi istemeni sağlayabilirsem,

istemediğin bir şeyi yapman için seni zorlamama gerek kalmaz.”

Joseph S. NYE

Bir olgu olarak güç, siyaset ve uluslararası ilişkiler disiplininde oldukça sık kullanılan bir kavramdır.Tarih boyunca, devletlerarası ilişkilerin şekillenmesinde başvurulan en etkili araç olması bakımından, uluslararası politikada, özellikle realist yaklaşım olarak adlandırılan görüş çerçevesinde, en fazla konuşulan, tartışılan ve hatta literatürde sıklıkla karşılaşılan, “güç dengesi”, “küresel güç” ve “süper güç” gibi yeni tanımlamaların doğmasına sebep olan bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

Bir ülkenin gücünden bahsedildiğinde, akla gelen ilk şey silahlı kuvvetler olagelmiştir. Geçtiğimiz iki yüz yılda yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak,ekonomik üstünlükler de buna eklenince, askeri ve ekonomik unsurlardan oluşan sert güç kavramı, bir ülkenin istediğini zorla yaptırma kapasitesi olarak değerlendirilmiştir.Özellikle, Soğuk Savaş döneminde, “dehşet dengesi” olarak adlandırılan nükleer kapasiteli silahların gölgesinde yaşanan güç mücadelesi, 1990’lı yıllardan itibaren, uluslararası sistemin yapısında ve kurallarında yaşanan değişime bağlı olarak, yerini,küresel sistemin çok kutuplu yapısına, uluslararası ve bölgesel örgütlerin artan gücüne, asimetrik savaş yöntemlerine, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına ve ikna ya da pazarlık yöntemleri üzerinden kamuoyu oluşturmaya bırakmıştır.

Güç ile ilgili yaşanan bu değişimin/dönüşümün ilk habercisi,S. NYE tarafından kullanılan yumuşak güç kavramı olmuştur.Klasik güç anlayışına göre, başkalarının davranışlarını etkileyebilmek için, güç kullanarak zorlamak ve para ile ikna etmek gibi iki temel yöntem söz konusu iken, NYE, sahip olunan cazibe yoluyla hedefi cezbetmek gibi üçüncü bir yol önermiştir. Bu bağlamda, “bir ülkenin diğer ülkeleri ayartma ve cezbetme yeteneği” olarak tanımlanan yumuşak güç kavramı, ülke tercihlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olmaya başlamıştır.

Bu açıklamalardan yola çıkarak yumuşak güç kavramını, bir devletin, kendi ulusal çıkarlarını, liderlik ettiği ülkelerin ulusal çıkarlarıyla örtüşecek bir biçimde sunabilme ve diğerlerini de hoşnut edecek bir biçimde uygulayabilme kapasitesi, olarak tanımlamak mümkündür. Tanımdan anlaşılacağı üzere, istenilen sonuçların elde edilmesi adına, zorlama yöntemlerin kullanımından ziyade,hedefi cezbederek istediğini yaptırabilme yeteneği olan yumuşak gücün unsurları arasında, jeopolitik ve jeostratejik konum, demokrasiye olan inanç ve tutum, ekonomik ve mali yapıdaki sağlamlık, birçok alanda rekabet edebilme kabiliyeti, bilimsel bilginin üretimi, AR-GE çalışmalarına ayrılan pay, teknoloji ve inovasyon alanındaki atılımlar, sosyal sermaye olarak tanımlanan insan kalitesinin yüksekliği, tarihi birikim, turizm potansiyeli sanatsal, kültürel ve mimarî zenginlik, kaliteli eğitim ve öğrenim alma imkânı, duyarlı bir sivil toplum,siyaset ve diplomasideki etkinlik yer almaktadır.

Örnekleri çoğaltılabilecek çok değişkenli, birbiriyle ilişkili bu tip unsurların yer aldığı bir yapıyı kontrol etmek zor gibi görünse de bu unsurların belirli bir uyum ile birlikte yer aldığı sisteme sahip olan bir devlete imrenilmemesi için hiçbir sebep yoktur. Nitekim, dünyanın en iyi üniversitelerine sahip ülkelere eğitim taleplerin fazla olmasını veya bilim, teknoloji ve inovasyon gibi alanlarda çalışma imkanı ve kolaylığı sunan ülkelere yönelik yaşanan beyin göçünü veya yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan insanların yaşadıklarını yumuşak güç kavramı etrafında değerlendirmek gerekir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, Türkiye’nin yumuşak güç sahibi ülkelerden biri olduğunu söylemek gerekir. Öncelikle, Ortadoğu coğrafyasında, çoğulcu demokrasi ile yönetilen tek Müslüman ülke olan Türkiye’nin, gerek tarihten gelen görev ve sorumlulukları gerekse jeopolitik ve jeostratejik konumu sebebiyle, Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Afrika ve Asya’ya kadar uzanan bir coğrafyaya hitap edecek imkana sahip olması yumuşak gücünün başat unsurları arasındadır. Öte yandan, ilk çağlardan bu yana, tarih sahnesinde yer almak suretiyle sahip olduğu tarihi geçmişi, devlet geleneği ve millet olma şuurunun yanı sıra, bu süreçte farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı hoşgörü iklimi başta olmak üzere, sahip olduğu büyük kültürel birikimi deyumuşak güç unsurlarındandır.Öte yandan, sıfırı tüketen bir ekonomik bir yapı içinde toplu iğne bile üretemez iken, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte başlatılan ekonomik hamlelerden günümüz ekonomik ve ticari ilişkileri sayesinde, dünya ekonomisinde adı anılan bir ülke haline gelmesi de yumuşak güç ile birlikte değerlendirilmelidir. Örnek olarak sıralanan bu unsurların dışında, İstanbul gibi bir dünya şehrine sahip olmak bile, Türkiye’nin yumuşak gücüne önemli bir katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını ve bu konuda ciddi mesafelerin kat edildiğini söylemekle birlikte, yumuşak güç kullanımı konusunda,henüz, istenilen seviyede olmadığını söylemek gerekir. Dolayısıyla, dünyanın sekizinci, NATO’nun ikinci güçlü ordusuna sahip ülkemizin sahip olduğu sert güç unsurunun yanında sahip olduğu yumuşak güç unsurlarının tespit edilerek belirli bir uyum içinde geliştirilmesi, ülkemizin “albeni”sini arttıracağı demek olup diğer ülkelerin ilgi ve alakasını üzerine daha çok çekeceği anlamına gelmektedir.

Nihayetinde, devletimiz ve milletimiz her şeyin en iyisine layıktır.

Baki muhabbetle…

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet