Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

VERGİ İNCELEMESİNDE YENİ DÖNEM: İZAHA DAVET MÜESSSESESİ

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesi 6728 Sayılı Kanun ile  “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir. Bu müessesnin usul ve esaslarını belirlemek üzere 482 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1/9/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlanmıştır.

İzahat Davet Müessesi: vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaı uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükelleflere yazı ile bildirilerek izah istenmesi ve mükellefin ikmal ettiği beyanı üzerine vergi ziyaını  %20 oranında uygulanmasını mümkün kılan bir uygulamadır.

Bu müessesesinin amacı: vergi inceleme ve denetimleri neticesinde vergi ziyaı tespit edilmesi halinde, mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabildiği, ancak idarece gerçekleştirilen işlemlerin, süreci uzatarak vergiye uyum maliyetlerini artırdığı;  getirilen bu düzenleme ile İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması, olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması şeklinde açıklanmıştır.

Kanuna göre: “İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda;

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

Bahse konu ön tespitlerin, verginin VUK 359’uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin yetkini 482 S.Nolu tebliğle kullanmıştır.

Bu tebliğe göre, İzaha davet kapsamına alınan konular özetle şöyle belirlenmiştir.  Ba-Bs bildirim formlarında yer alan bilgilerin analizi sonucunda uyumsuzluk görülenler;  kredi kartı satış bilgileri ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda haklarında ön tespit bulunan mükellefler ; yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda verginin ziyaa uğratılmış olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar ; çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda mükelleflerin izaha davet edilmesi;  yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yapılan indirimleri, kanuni oranları aşan mükellefler; dağıttığı kâr üzerinden tevkifat yapmadığı tespit edilenler; iştirak kazançlarını ilgili hesapta göstermeyen mükellefler, ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler yönünden; ortaklık hakları veya hisselerini elden çıkardıkları halde beyanda bulunmayan limited şirket ortakları; gayrimenkul alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında tespit bulunanlar; gayrimenkullere ilişkin değer artışı kazançları yönünden;  gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik/hatalı beyan eden mükellefler; sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananmükellefler.

Ön tespiti yapacak merci:  Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyonu (İzah Değerlendirme Komisyonu)  olarak belirlenmiştir.

İzah Değerlendirme Komisyonu olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeterli sayıda “İzah Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet