Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

KONUT SATIŞLARINDA FATURA -2

YMM  Ö.Alpaslan ARİTE

Konut satışlarında fatura düzenlenmesine ilişkin iki konuyu daha irdeleyelim.

İlki: kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre başkasının arsası üzerinde konut üreten müteahhit mükelleflerin arsa sahibine ne zaman ve ne tutarda fatura düzenleyeceği konusu.

Müteahhit, sözleşmesinde arsa sahibine konutları hangi safhada teslim edeceğini belirtmişse inşaatın o safhasında fatura düzenlemesi gerekir. Bu tarih aynı zamanda inşaat maliyetinin ortaya çıktığı tarihtir. Sözleşmede teslim tarihine ait açıklık olmayan durumlarda ise müteahhide kalan bağımsız bölümlerin alıcılarına fatura düzenleme yükümlülüğü (bir önceki yazımızda konu ettiğimiz fiili teslim/tapu işlemi zamanı) ileeşzamanlı olarak belirlenir.

Arsa sahibi arsasını müteahhide, müteahhit de ürettiği bağımsız bölümlerin bir kısmını arsa sahibine verir ancak bu bedelsiz gibi gözüken mübadelenin her iki taraf için sonraki işlemlere esas olmak üzere bedelinin belirlenmesi gereği vardır. Düzenlenecek faturada alıcı-satıcı (arsa sahibi –müteahhit) tarafından karşılıklı belirlenmeyen bir tutar söz konusu olacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesi bu türden bedeli belirsiz işlemlerin ticari kayıtlara hangi değerle alınacağını açıklar. “Emsal bedeli” dediğimiz bu değerin hesaplanması sırayla şu üç esasa göre yapılır:

I-Ortalama fiyat esası: Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.

II-Maliyet bedeli esası:Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.

III-Takdir esası: Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir.

Bu esaslara göre müteahhit, konutları arsa sahibine teslim ettiği tarihten önce aynı inşaattan herhangi bir satış yapmış ise I. sıradaki esası işleterek ilgili satışların ortalamasını almalı; o tarihten önce satış yapmamış ise II. sıraya göre maliyete kâr ekleyip fatura tutarını belirlemelidir.

İkinci konu, arsa sahibine olsun diğer müşterilere olsun satış işleminin tekemmül ettiği tarih eğer kat mülkiyetine geçilmiş bir gayrimenkuldeki tapu işlemi gibi sabit bir tarih değil ise aslolan alıcı ile satıcının mutabık kaldığı tarihtir. Bu mutabakat genelde fiilen gerçektir, zımnen kabul edilir. Oysa bu tarihin,  tarafların kendi aralarında yada üçüncü şahıslarla (başta vergi idaresi) ihtilaf konusu olmaması için yazılı olmasında ciddi fayda vardır. Konutların alıcı ile satıcı arasında tanzim edilen yazılı bir tutanakla teslim edilmesi gayet isabetli bir işlem olacaktır. Söz konusu tutanakta, teslim tarihi başta olmak üzere alıcı ve satıcının kimliği ile teslim edilen gayrimenkule dair bilgiler ( özellikle döşeme, tesisat, kapı pencere, dolaplar vb. hususlarda mutabık kalınan hususlar olmak üzere) yer almalıdır.

Okuyucu Sorusu: Yeni İmar Yönetmeliğinde “balkonlar” net alan hesabına giriyor mu?

Cevap: 3 Temmuz 2017 tarihli  Resmi Gazetede yayınlanan yeni  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde “bağımsız bölüm net alanı” tanımı eski yönetmelikle aynı hükümleri içeriyor. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmiyor.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet