Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

KONUT SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME ZAMANI

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

Vergi Usul Kanunu, mal ve hizmet satışlarında fatura düzenleme süresini ifa yadateslimden sonraki 7 gün ile sınırlandırmıştır. Bugün mal teslim ettiniz bugünden sonraki 7’inci güne kadar düzenlemediğiniz faturadan dolayı sorumlusunuz.

Konut inşası uzun soluklu bir üretim faaliyetidir. Arsa tedariki,  proje hazırlanması, ruhsat alınması, kaba inşaat, ince işler, şebeke bağlantıları,  çevre düzenlemesi, kullanma izni diye kabaca özetleyebileceğimiz işlemlerin toplam süresi asgari 1 yıl olmak üzere bazen 2-3 yılı aşabilir. Hem üretim süresinde finans sağlamak hem de üretilen konutların müşterilere pazarlanmasında zaman kazanmak için yukarıda sırlanan işlemlerin her bir safhasında alıcılarla sözleşilebilir. Topraktan satış, maketten satış, ön ödemeli taksitli satış vaadi vs. gibi zamana, mekana, kişilere göre değişen alım-satım ilişkilerinde şartlar da tarafların karşılıklı çıkarlarını korumak üzere farklılaşır. Bu yüzden vergi kanunlarına göre teslimin ne zaman gerçekleştiği, vergiyi doğuran olayın ne zaman kesinleştiği incelikli konulardır.  

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7875—228 sayılı özelgesi bu konunun çözümüne ilişkin etraflı bir çerçeve çizmektedir.

Özelgenin konusu devam eden inşaatta tapu senedi ile yapılan arsa paylı daire satışlarında faturanın ne zaman düzenleneceğidir.

Özelge, önce Katma Değer Vergisi Kanununun 2’inci maddesindeki,” teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu” hükmünü hatırlatmakta, ardından da gayrimenkullerde mülkiyetin devri bağlamında konut satışlarında faturalandırma sürecini açıklamaktadır.

“Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri esas itibariyle gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi ile gerçekleşmektedir. Tapuda alıcı adına tescil yapılmadan önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanılması halinde, KDV açısından vergiyi doğuran olay gayrimenkulün kullanıma bırakılması anında meydana gelecektir.

Gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescili veya fiili kullanımına bırakılmasından önce fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde bu belgede gösterilen bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre;

1. Konutların inşaatı devam ettiği sürece vergiyi doğuran olay meydana gelmeyeceğinden KDV hesaplanmayacaktır. Ancak konutlar tamamlanmadan önce kat mülkiyetine geçilmiş ise, mülkiyet devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden, tapuya tescil anında vergiyi doğuran olay meydana gelecek ve KDV hesaplanacaktır.

2. Konutların fiilen kullanılmaya başlanması halinde, fiilen kullanıma başlandığı tarihte vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden bu tarih itibariyle KDV hesaplanacaktır.

3. Tapuda tescil veya fiili kullanımdan önce  herhangi bir tarihte fatura veya benzeri bir belge düzenlenmesi halinde, belgede yer alan tutarla sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olayın gerçekleşecek ve bu tarihte KDV hesaplanacaktır.”

Anılan özelgeyi de dikkate alarak konut satışlarında faturalandırma hususunda şu ölçülere göre hareket edilmelidir.

-Konut üreticisi, kat irtifakı devri ile konutu devretmiş olmamaktadır, bu işleme dair faturayı fiili teslime kadar bekletebilir. Ancak fatura düzenlemiş ise de bu “ürün”e dair harcamaları devam edebilir, satıcı açısından fiili teslim tarihi  yani konutun anahtarını alıcıya verip bundan sonra sorumluluğumuz bitmiştir dediği tarih”te bu ürüne ilişkin harcamalar sona erer.

-Kat irtifakı tesis edilmeksizin yapı kullanım izni alınmamış bir konutun fiilen teslimi anında 7 gün içerisinde fatura düzenlenmelidir. Alıcının fiilen konutta oturup oturmamasının önemi yoktur.

-Yapı Kullanım izni alındıktan sonra “cins tashihi” yapılmış olsun yada olmasın tapuda yapılan her bir işlem VUK ve KDV açısından vergiyi doğuran olayı oluşturur.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet