Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

VERGİ HUKUKUNDA “İSPAT”

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

Mükelleflerinin vergi matrahını belirleyen beyanları bir iddiadır. İdare de inceleme, yoklama vb. usullerle elde ettiği bilgi ile mükellefin beyanından farklı bir iddia ortaya koyabilir.  İddiaların karşı karşıya geldiği durumlarda hangi iddianın niçin, nasıl kabul edileceği vergi hukukunun esaslı meselelerinden biridir.

Hukukun temel ilkelerinden “müddei iddiasını ispatla yükümlüdür ilkesi”, vergi hukukunda “yasallık ilkesi” ile sıkı sıkıya irtibatlıdır. Yasallık ilkesinin ceza hukukundaki yansıması “kanunsuz suç ve ceza olmaz” olduğu gibi, vergi hukukunda yansıması da “kanunsuz vergi olmaz kuralı” olup uygulamaya yön veren bir kuraldır. Kanunsuz vergi olmayacağına göre, kanuna uygun vergi matrahının, iddia eden tarafından yine kanuni usulle ispatlanması gerekmektedir. Ne yazık ki bu öyle kolayca yazıldığı gibi kolayca uygulanabilir bir iş değildir.

Kanıt, başka bir gerçeği ayan beyan ortaya koyan bir gerçek şey (eşya, kayıt, beyan vs.)dir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 3’üncü maddesinde  “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.” hükmü yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu, ispat kanıtında sınırlamaya gitmiş: “yemin”i kanıt olmaktan çıkarmış ve “şahit ifadesi”ni zor şartlara bağlamıştır. Ama aynı zamanda “her türlü delil” i ispat vasıtası olarak kabul ettiğini ortaya koyarak mezkur sınırlama dışında çok geniş bir alan açmış bulunmaktadır.

Kanıt:  işaret, emare, iz, karine ve benzerlerinden farklı olarak ortaya koyduğu gerçekte şüpheyi ortadan kaldırır. Bir tepenin arkasından görülen duman, tepenin arkasında yanan bir nesnenin varlığına işaret eder, ya da duman çıkaran bir olayın karinesidir. Ama,  ne yandı?, hangi saatte yandı?, ne kadar yandı? Sorularına dair şüphe bırakmayan bir bilgi ortaya koymaz. Kanıt, örneğin: yanmış bir nesne ile onu destekleyen teknik olarak zamanı belirlenebilen fotoğraf, video vs. ile ortaya konulabilir. Olayın özelliğine göre çoğu zaman birden fazla birbirini destekleyen kanıt ancak şüpheyi ortadan kaldırır.

Vergi uygulamalarında özellikle idarenin iddialarını vergiyi doğuran tüm unsurlarıyla ortaya koyması beklenir. Varsayım, eğretileme, kıyaslama yoluyla vergi matrahı belirlenemez. Mesela: A’nın işyeri B’nin işyerinden daha büyük, o halde B’nin gelir vergisi A’dan daha fazla olmalı gibi bir kıyaslamaya vergi hukuku asla itibar etmez.

Vergi incelemesi ve vergi yoklaması sonuçları üzerine tesis edilen işlemler üzerinden idare ile mükellefler arasında oluşan ihtilafların çoğunluğu, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesine dairdir. Ne idare ne de mükellefler, ispatlanmamış bir gerçeğe dayandırılan vergi matrahını kabule yanaşmazlar. Tabi en çok mükellefler, devlet karşısındaki ispatlama imkanı bakımından dezavantajlı konumlarını da göz önüne alarak ihtilaf oluşturmada, haklarını yargı mercileri nezdinde aramada daha aktif davranırlar.

Vergi uygulamalarının ihtilafsız yürütülmesi amaçlanmalıdır. Bu da idarenin “ne olursa olsun daha fazla vergi tarh etmeyi amaçlamak”  diye ifade edebileceğimiz heyecan verici yaklaşımını törpülemesi anlamına gelir. İdare, yasallık ilkesini usul ve esasta; niyet ve yaklaşımda her zaman ön planda tutmalıdır.

Nitekim biz, Maliye Bakanlığındaki yaygın ve yoğun vergi denetimlerine refakat görevimiz esnasında yoklama tutanakları için habercilikteki 5N 1 K kuralının işletilmesini isterdik. Gerçekten mükellef A, satış yaptı belge vermedi gibi dedikodu formatında tutanak değil de, mükellef A nerede, ne zaman, nasıl , ne kadar, niçin ve kiminle iş yaptı sorularını cevaplayan tutanaklar, gerçeği ortaya koymakta daha yeterlidir. Aynı zamanda tutanağa imza atanın kimliği açıkça ortaya koyulmalı ve işletmeyi temsile yetkili olup olmadığı irdelenmelidir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet